Eiropas lietu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 306.telpa
Sēdes norises laiks: 2018, 13.jūlijs 10:00
1. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šī gada 13. jūlijā.

Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 12.jūlija Eurogrupas un 2018.gada 13.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”.
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
ECOFIN darba kārtība.pdfECOFIN darba kārtība.pdf

2. Par Latvijas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada".
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
11072018_SELK.pptx11072018_SELK.pptx
3. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu ministru padomē, kas notiks šī gada 16. jūlijā.
3.1. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomē 2018. gada 16. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.”
Ziņo: Ārlietu ministrijas pārstāvji.
FAC-dk.pdfFAC-dk.pdf

4. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 50. panta formāta sanāksmē, kas notiks šī gada 20. jūlijā.
4.1. Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (50. panta formāta) 2018. gada 20.jūlija sanaksmē izskatāmo jautājumu."
Ziņo: Ārlietu ministrijas pārstāvji.

5. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, kas notiks šī gada 16. jūlijā.
5.1. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018. gada 16. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”;
5.2. Pozīcija Nr.1 Par priekšlikumiem Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformai un finansēšanai laika periodā no 2021. - 2027.gadam*;
5.3. Pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014”.
Ziņo: Zemkopības ministrijas pārstāvji.
AgriFish darba kārtība.pdfAgriFish darba kārtība.pdf
    6. Dažādi.

    *- Pozīcijas pilnais nosaukums "Pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013;

    Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.1306/2013;

    Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, parakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām"".