Drukāt    Aizvērt

 

 

Rīgā

 

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 90/TA-2550 (2017)

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Par Saeimas lēmumprojekta nosūtīšanu

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto Saeimas lēmumprojektu "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā". Saeimas lēmumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atvara 67335177, Sigita.Atvara@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Saeimas lēmumprojekts

2. Saeimas lēmumprojekta anotācija

3. Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra sēdes protokola Nr. 59 3.  izraksts

 

 

 

Ministru prezidents

 

(paraksts*)

 

Māris Kučinskis

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

 

 

Borovika 67082896


Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā

 

Pamatojoties uz likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1. panta pirmās daļas 1. punktu, 1. panta otro daļu un 5. panta pirmo daļu, pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā Irākas militāro spēku apmācībai Irākas Republikas teritorijā uz laiku līdz 2020. gada 1. februārim.

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Raimonds Bergmanis


Saeimas lēmumprojekta "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā" sākotnējās ietekmes izvērtējuma ziņojums (anotācija)

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 83.punkta un Rīcības plāna tā īstenošanai 79.2. apakšpunktu.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

Ar Irākas pastāvīgā pārstāvja Apvienoto Nāciju Organizācijā (turpmāk tekstā - ANO) 2014.gada 25.jūnija vēstuli ANO Ģenerālsekretāram S/2014/440 Irākas valdība izplatīja aicinājumu visām ANO dalībvalstīm sniegt atbalstu teroristiskās organizācijas “Islāma valsts” (turpmāk – ISIL/Da’esh) apkarošanai.

Reaģējot uz Irākas aicinājumu, ar Amerikas Savienotās Valstu (turpmāk – ASV) iniciatīvu tika izveidota Starptautiskā koalīcijas militārā operācija Inherent Resolve, kas sniedz atbalstu gan kaujas triecienos, gan ar vietējo drošības spēku apmācības veidā. 2016.gada 20.novembrī ANO Drošības padome pieņēma rezolūciju Nr.2249 (2015), kurā ANO dalībvalstis tiek aicinātas spert visus nepieciešamos soļus, lai pastiprinātu un koordinētu centienus teritorijās, kas atrodas ISIL/Da’esh kontrolē Sīrijā un Irākā, lai novērstu un apturētu ISIL/Da’esh teroristiskos aktus.

Kopš 2014.gada novembra Latvija politiski ir pievienojusies Starptautiskajai koalīcijai un paudusi atbalstu koalīcijas darbībām. Saņemts arī Irākas valdības apstiprinājums, ka Irākas valdība atbalsta Latvijas militāro instruktoru iesaisti Irākas drošības spēku apmācībā.

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1.panta pirmās daļas 1.punktu, 1.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, Saeima ar 2016.gada 14.janvārī nolēma nosūtīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīrus dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da'esh vērstajā Starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā Irākas militāro spēku apmācībai Irākas Republikas teritorijā uz laiku līdz 2018.gada 1.februārim.

Latvija šobrīd līdz 10 instruktoru sastāvā īsteno Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas darbojas saskaņā ar Starptautiskās koalīcijas operācijas plānu un ir izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē, kas atrodas 160 km uz rietumiem no Bagdādes. Ņemot vērā Latvijas karavīru zināšanas par Krievijas ražojuma ieročiem, NBS militārie instruktori ir ieņēmuši stabilu nišu šo ieroču pielietojuma apmācībā.

Kopš Starptautiskā koalīcija aktīvi izvērsusi aktivitātes Irākā/Sīrijā, ir vērojami ievērojami operacionālie panākumi un atgūtas gandrīz 2/3 no ISIL/Da’esh kontrolētajām teritorijām, taču situācija vēl joprojām ir sarežģīta, un partneriem ir nepieciešams turpmāks atbalsts, lai turpinātu cīņu pret ISIL/Da’esh, un nepieļautu to izvēršanos gan reģionā, tā arī Eiropā un citviet. Ik gadu ISIL/Da’esh aizvien efektīvāk īsteno uzbrukumus ārpus Irākas/Sīrijas teritorijas, tai skaitā Eiropā, piemēram, Lielbritānijā, Francijā, Spānijā. Pretterorisma aktualitāte ir pieaugusi ne tikai no starptautiskā, bet arī no nacionālās drošības viedokļa. Lai atbalstītu partnerus cīņā pret ISIL/Da’esh un terorismu kopumā, kā arī turpinātu sniegt ieguldījumu starptautiskajā drošībā, Latvijai nepieciešams turpināt dalību šajā operācijā. Ņemot vērā pieaugošo apdraudējumu un Irākas drošības spēku nepieciešamību pēc apmācības, Latvija ir saņēmusi aicinājumu no ASV pastiprināt savu ieguldījumu operācijas Inherent Resolve ietvaros ar papildu instruktoriem. Līdz ar to atbalsts partneriem turpmāk tiek plānots ar līdz 40 NBS karavīru iesaisti operācijā, nodrošinot Irākas drošības spēku apmācību saskaņā ar Starptautiskās koalīcijas operācijas Inherent Resolve plānu.

No militārā viedokļa raugoties, Irākas vietējo spēku militāro spēju pilnveidošana, ar ko nodarbojas NBS karavīri Irākā, ir primārais nosacījums ISIL/Da’esh veiksmīgai apkarošanai, ņemot vērā vietējo valsts struktūru izšķirošo lomu visaptverošai teroristu tīklu un infrastruktūras izskaušanai. Turklāt, sniedzot militāro ieguldījumu Irākas drošības spēku apmācībā, NBS gan stiprinās praktiskās sadarbības saiknes ar Ziemeļatlantijas alianses dalībvalstīm, gan iegūs svarīgu pieredzi citu valstu militāro vienību apmācībā – patlaban prioritārajā valstu militārās iesaistes formātā starptautiskās krīzes vadības kontekstā.

Apzinoties drošības riskus NBS karavīriem Irākā, 2016.gadā tika noslēgta tehniskā vienošanās ar Dāniju un saprašanās memorands ar ASV, kuros iekļauti operacionālie ierobežojumi Latvijas kontingentam Irākā, un kuri ir spēkā arī šobrīd. NBS kontingentu paredzēts iesaistīt tikai ar militāro apmācību saistītos uzdevumos.

Lai turpinātu dalību starptautiskajā operācijā, saskaņā ar likumu „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”, nepieciešama attiecīga Saeimas lēmuma pieņemšana.

Lai gan koalīcijas operācijas termiņš starptautiskajos dokumentos šobrīd nav nostiprināts, tomēr, ņemot vērā uzticēto uzdevumu raksturu un apjomu, tiek plānots NBS dalību operācijā noteikt uz laiku līdz 2020.gada 1.februārim. Jāatzīmē, ka šāda termiņa noteikšana neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību pirms minētā datuma, piemēram, ja apmācības būs noslēgušās līdz tam.

3.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Projekts izstrādāts Aizsardzības ministrijā.

4.

Cita informācija

Aizsardzības ministrija nodrošinās Latvijas saistības tāpat kā līdz šim atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem budžeta programmas 22.00.00 "Nacionālie bruņotie spēki" ietvaros no starptautiskajām operācijām paredzētajiem līdzekļiem.

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

1.

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Tiesiskais regulējums attiecināms uz Nacionālo bruņoto spēku personālu.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu

Tautsaimniecību neietekmē. Sabiedrības grupu un institūciju tiesības un pienākumus nemaina.

3.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Nav.

4.

Cita informācija

Nav.

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Lēmumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Lēmumprojekts šo jomu neskar

 

 V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

1.

Saistības pret Eiropas Savienību

Nav.

2.

Citas starptautiskās saistības

2014.gadā Latvija pievienojusies starptautiskajai koalīcijai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh, paužot atbalstu koalīcijas lēmumiem un darbībām. Koalīcijas partneri paļaujas uz Latvijas iesaisti un līdzdalību.

3.

Cita informācija

Saeimai pieņemot lēmumu par turpmāku NBS karavīru dalību starptautiskajā operācijā Irākā, Latvija praktiski apliecinās spēcīgu apņemšanos piedalīties starptautiskās koalīcijas cīņā pret terorismu. Vienlaikus tiks īstenots Deklarācijā par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteiktais – sniegt ieguldījumu Eiropas un globālajā drošībā, piedaloties un atbalstot cīņu pret terorismu; nodrošināt Latvijas karavīru dalību operācijās.

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Lēmumprojekts šo jomu neskar

 

 VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Projekta izpildi nodrošinās Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem

Pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru neietekmēs. Jaunas institūcijas netiks izveidotas un esošās institūcijas netiks likvidētas.

3.

Cita informācija

Nav.

 

 

 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

 

I.Krekovska

Ieva.Krekovska@mod.gov.lv

tel.67335020; fax: 6 7335250

S.Atvara

Sigita.Atvara@mod.gov.lv

tel:. 67335169; fakss: 67212307

 

 

v_sk. = 980


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.59

2017.gada 28.novembrī

 

 

3.

 

Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"

     TA-2550

___________________________________________________________

(A.Ašeradens)

 

     1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 

 

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

  

Arvils Ašeradens

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

 

2017-MK-PROT-59-2811-#03.doc

 

Start time: 21.07.2018 22:15:03 After doc accessing: 21.07.2018 22:15:03 After doc copying: 21.07.2018 22:15:03 End time: 21.07.2018 22:15:03 Doc created: 30.11.2017 12:12:28 Doc last mod: 30.11.2017 12:17:30 Doc manual: