Drukāt    Aizvērt

 

Rīgā

 

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 90/TA-2542 (2016)

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Par likumprojekta nosūtīšanu

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ševčuks 67013230, Arturs.Sevcuks@em.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu un izskatīt to Saeimas š. g. pavasara sesijā.

Lūdzam likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (reģ. Nr.TA-2469) (likumprojektu pakete).

 

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts

2. Likumprojekta anotācija

3. Ministru kabineta 2017. gada 9. maijā sēdes protokola

Nr. 23 14. § izraksts

 

 

 

Ministru prezidents

 

(paraksts*)

 

Māris Kučinskis

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

 

Borovika 67082896


Likumprojekts

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

         Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 32., 123., 241., 249. nr.) šādus grozījumus:

 

         1. Papildināt 214. pantu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

 

         "7) starp pusēm notiek konkurences tiesību pārkāpuma izraisīta strīda izšķiršana, noslēdzot izlīgumu;

         8) ja Konkurences padome izskata lietu par konkurences tiesību pārkāpumu, kas saistīta ar prasījumu, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu."

 

         2. Papildināt 216. pantu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

 

         "9) šā likuma 214. panta 7. punktā paredzētajā gadījumā – līdz konkurences tiesību pārkāpuma izraisītā strīda izšķiršanai, noslēdzot izlīgumu, bet ne ilgāk kā divus gadus;

         10) šā likuma 214. panta 8. punktā paredzētajā gadījumā – līdz konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu vai citā veidā izbeigusi lietas izpēti."

 

          3. Papildināt likumu ar 30.6 nodaļu šādā redakcijā:

 

"30.6 nodaļa

Zaudējumu atlīdzināšana par konkurences tiesību pārkāpumiem

 

250.65 pants. Lietu izskatīšanas kārtība

(1) Zaudējumu atlīdzināšanas lietas par konkurences tiesību pārkāpumiem izskata Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

(2) Konkurences tiesību pārkāpums šā likuma izpratnē ir Konkurences likuma pārkāpums vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. vai 102. panta, vai attiecīgās dalībvalsts konkurences tiesību aktu pārkāpums. Dalībvalsts konkurences tiesību akti ir  akti, kuru galvenais mērķis ir tāds pats kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantam un kurus piemēro vienā un tajā pašā lietā paralēli Eiropas Savienības konkurences tiesību aktiem saskaņā ar Padomes 2002. gada 16. decembra regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (Dokuments attiecas uz EEZ), 3. panta 1. punktu, neietverot tiesību aktus, ar ko nosaka kriminālsodus fiziskām personām, izņemot gadījumus, ja šādi kriminālsodi ir līdzekļi, ar kuriem tiek izpildīti konkurences noteikumi, kas attiecas uz tirgus dalībnieku.

 

          250.66 pants. Pierādījumu izprasīšana zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem

          (1)  Pierādījumus zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem var izprasīt tiesa pēc lietas dalībnieku motivēta lūguma, kurā precīzi, ciktāl iespējams, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, norādīti izprasāmie pierādījumi. Pierādījumus izprasa, ņemot vērā šādus faktorus:

         1) apmēru, kādā prasījums vai atbildētāja iebildumi ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem un pierādījumiem, kas attaisno lūgumu izprasīt pierādījumus;

         2) pierādījumu izprasīšanas apjomu un izmaksas, īpaši attiecībā uz citām personām;

         3) vai pierādījumi, kas tiek izprasīti, ietver ierobežotas pieejamības informāciju, īpaši par citām personām, kas nav lietas dalībnieki, un kārtību, kas paredzēta šādas ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai.

         (2) Tiesa, izvērtējot konkrēto pierādījumu nozīmi lietā, var izprasīt ierobežotas pieejamības informāciju, nodrošinot tās aizsardzību. Tiesa nodrošina, ka personai, no kuras izprasa pierādījumus, ir iespēja tikt uzklausītai.

         (3) Lai aizsargātu personas tiesības uz ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, tiesa papildus citiem šajā likumā paredzētajiem pasākumiem:

         1) var atļaut tiesas noteiktam lietas dalībnieka pārstāvim iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju, ja iepazīšanās ar konkrētu pierādījumu ir nepieciešama pušu līdztiesības nodrošināšanai civilprocesā;

         2) var pieprasīt, lai persona, kuras sniegtajai informācijai nepieciešams noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu, iesniedz tādas informācijas kopsavilkumu, kurai nav jānosaka ierobežotas pieejamības informācijas statuss, vai dokumenta atvasinājumu, kurā ierobežotas pieejamības informācija aizklāta.

         (4) Tiesa, izprasot pierādījumus, kas iesniegti konkurences iestādei vai atrodas konkurences iestādes lietas materiālos, papildus izvērtē, vai lūgumā iespējami konkrēti norādīts pierādījums, nevis lūgums vispārīgi formulēts saistībā ar dokumentiem, kuri iesniegti konkurences iestādei, kā arī vai pierādījumu iesniegšana tiesai nelabvēlīgi neietekmēs konkurences tiesību efektīvu piemērošanu.

         (5) Tiesa no pusēm vai citām personām neizprasa:

         1) iecietības programmas ietvaros sniegtas liecības, kas ietver personas brīvprātīgi sniegtu mutisku vai rakstisku informāciju konkurences iestādei vai minētās informācijas ierakstu, kurā aprakstīta minētās personas rīcībā esošā informācija par karteļa vienošanos un tirgus dalībnieka vai konkrētās personas loma tajā un kura speciāli sagatavota iesniegšanai konkurences iestādē, lai saņemtu atbrīvojumu no naudas soda vai naudas soda samazinājumu saskaņā ar iecietības programmu, neietverot pierādījumus, kas pastāv neatkarīgi no konkurences iestādes veiktās izmeklēšanas, – neraugoties uz to, vai šāda informācija atrodas konkurences iestādes lietas materiālos vai ne;

         2) izlīguma iesniegumus administratīvā līguma noslēgšanai, kurā tirgus dalībnieks atzīst vai atsakās apstrīdēt savu dalību konkurences tiesību pārkāpumā un savu atbildību par minēto konkurences tiesību pārkāpumu un kas speciāli sagatavots, lai ļautu konkurences iestādei piemērot vienkāršotu vai paātrinātu pārkāpuma izpētes procedūru.

         (6) Pēc prasītāja motivēta lūguma, lai pārliecinātos, ka attiecīgajai konkurences iestādei iesniegtie materiāli atbilst šā panta piektajā daļā noteiktajam, tiesa, ja nepieciešams, izprasa minētos materiālus, ar kuriem var iepazīties tikai tiesa un kas netiek pievienoti civillietai. Lietas materiālos un nolēmumā norāda, ka šie materiāli ir izvērtēti. Tiesa var lūgt attiecīgās konkurences iestādes atzinumu par materiālu satura atbilstību, kā arī uzklausīt materiālu iesniedzēju.

         (7) Tiesa šādus pierādījumus izprasa tikai pēc tam, kad konkurences iestāde ir izbeigusi lietas izpēti:

         1) informāciju, kuru persona sagatavojusi speciāli konkurences iestādes vajadzībām;

         2) informāciju, kuru konkurences iestāde ir sagatavojusi un nosūtījusi pusēm;

         3) atsauktus izlīguma iesniegumus.

         (8) Tiesa izprasa pierādījumus no konkurences iestādes lietas materiāliem, ja pierādījumus nav iespējams iegūt no lietas dalībniekiem vai citām personām. Šādā gadījumā konkurences iestāde ir tiesīga sniegt atzinumu par izprasīšanas lūguma samērīgumu.

 

          250.67 pants. Pierādījumu pieļaujamība zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem

(1) Nav pieļaujami šā likuma 250.66 panta piektajā daļā minētie pierādījumi, ja persona tos ieguvusi, izmantojot piekļuvi konkurences iestādes lietas materiāliem.

(2) Nav pieļaujami šā likuma 250.66 panta septītajā daļā minētie pierādījumi, ja persona tos ieguvusi, izmantojot piekļuvi konkurences iestādes lietas materiāliem, pirms konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu vai citā veidā izbeigusi lietas izpēti.

          (3) Ziņas, kuras persona ir ieguvusi, izmantojot piekļuvi konkurences iestādes lietas materiāliem, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību, kā pierādījumus var izmantot tikai minētā persona vai persona, kura ir šīs personas tiesību un saistību pārņēmēja.


 

 

250.68 pants. Pamats atbrīvošanai no pierādīšanas zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem

(1) Konkurences tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar Konkurences padomes lēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, tai skaitā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, no jauna nav jāpierāda, izskatot prasību par zaudējumu atlīdzību, kas celta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. vai 102. pantu vai Konkurences likumu.

(2) Konkurences tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar citas dalībvalsts konkurences iestādes lēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, tai skaitā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, tiek uzskatīts par pierādītu, līdz tiek pierādīts pretējais.

(3) Ja viena puse atsaucas uz pierādījumu, kas ir otras puses rīcībā, un tā pēc tiesas pieprasījuma neiesniedz minēto pierādījumu, kā arī nevar iesniegt pierādījumus par pretējo vai ir iznīcinājusi pierādījumu, nenoliegdama, ka šis pierādījums atrodas vai ir atradies pie tās, tiesa var atzīt attiecīgo faktu par pierādītu.

 

250.69 pants. Atbildība par pierādījumu neiesniegšanu, iznīcināšanu vai neatļautu izmantošanu zaudējumu atlīdzības lietās par konkurences tiesību pārkāpumu

(1) Ja persona neiesniedz tiesai izprasītos pierādījumus, iznīcina būtisku pierādījumu vai pārkāpj 250.66 pantā norādītos pierādījumu izmantošanas ierobežojumus, tiesa var uzlikt naudas sodu fiziskai personai līdz 14000 euro, bet juridiskai personai līdz 140 000 euro.

         (2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos tiesa, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, var noteikt, ka attiecīgā puse pilnībā vai daļēji atlīdzina tiesāšanās izdevumus."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 125. un 126. punktu šādā redakcijā:

 

"125. Grozījumi šā likuma 215. un 216. pantā, kā arī 30.6 nodaļas noteikumi neattiecas uz prasībām, kas celtas pirms 2014. gada 26. decembra.

 

126. Šā likuma 30.6 nodaļā noteiktajā kārtībā izskatāmos pieteikumus, kas iesniegti rajona (pilsētas) tiesā līdz 2017. gada 1. jūlijam, bet lietu izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodod izskatīšanai Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai. Šā likuma 30.6 nodaļā noteiktajā kārtībā izskatāmos pieteikumus, kas iesniegti rajona (pilsētas) tiesai līdz 2017. gada 1. jūlijam un lietu izskatīšana pēc būtības ir uzsākta, pabeidz izskatīt tiesa, kurā pieteikums iesniegts."

 

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. punktu šādā redakcijā:

 

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valsts tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un ES konkurences tiesību pārkāpumiem."

 

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs

Arvils Ašeradens


Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai:

- ieviestu Latvijas tiesību aktos  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.novembra direktīvu 2014/104/ES  par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas savienības konkurences tiesību pārkāpumiem (turpmāk – Direktīva 2014/104/ES).

2.

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

2014.gada 26.novembrī tika pieņemta Direktīva 2014/104/ES, lai palielinātu patērētāju un tirgus dalībnieku lomu iespējamo konkurences tiesību pārkāpēju disciplinēšanā, atvieglojot to iespēju pieprasīt zaudējumu atlīdzību no konkurences tiesību pārkāpējiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Latvijai kā ES dalībvalstij ir jānodrošina Direktīvā 2014/104/ES noteikto prasību pārņemšana nacionālajos tiesību aktos līdz 2016.gada 27.decembrim.

Likumprojekta mērķis ir ieviest Direktīvas 2014/104/ES prasības un paaugstināt personu, kuras cietušas no konkurences tiesību pārkāpuma  tiesību aizsardzību.

Ievērojot Direktīvas 2014/104/ES prasības, ar Likumprojektu ir paredzēts papildināt Civilprocesa likumu ar jaunu nodaļu “30.6 nodaļa. Zaudējumu atlīdzināšana par konkurences tiesību pārkāpumiem”, kurā tiks noteikts:

1)      termins “konkurences tiesību pārkāpums”;

2)      lietu piekritība;

3)      pierādījumu izprasīšana zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem;

4)      konkurences tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar Konkurences padomes lēmumu, nav no jauna jāpierāda;

5)      tiesvedības apturēšana izlīguma panākšanai.

 

1)      Termins “konkurences tiesību pārkāpums”

 

Likumprojektā tiek dots skaidrojums terminam “konkurences tiesību pārkāpuma”, kas atbilstoši Direktīvai ir Konkurences likuma, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. un 102. panta pārkāpums, kā arī citas dalībvalsts konkurences tiesību pārkāpums, kas piemērots kopā ar LESD 101. vai 102.pantu.

 

 

 

 

2)      Lietu piekritība

 

Likumprojekts paredz, ka lietas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem izskata Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem. Tādējādi, ņemot vērā konkrēto lietu specifiku un augsto sarežģītības pakāpi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu tiesību aktu piemērošanu, būs nepieciešams specializēt un  apmācīt mazāku skaitu tiesnešu. Konkurences likuma 20.pants nosaka, ka līdztekus Konkurences padomei Konkurences likuma un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.un 102. pārkāpumu var konstatēt arī tiesa, attiecīgi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai piekritīs visas civilprasības saistībā ar Konkurences likuma un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101., 102 pantu pārkāpumiem un no to izrietošu zaudējumu atlīdzināšanas prasību skatīšana. Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība un informācijas aprites ierobežojumi, kas ietverta Likumprojekta paredzētajā 250.66 pantā tiks nodrošināta saskaņā ar tiesu iekšējiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Rajonu (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu lietvedības organizēšanas noteikumi.

 

3)      Pierādījumu izprasīšana zaudējumu atlīdzināšanas lietās par konkurences tiesību pārkāpumiem

 

Praksē pastāv gadījumi, kad lietas dalībniekiem nav iespējams pierādīt apgalvoto, jo pierādījumi bieži vien ir tikai un vienīgi pretējās puses vai trešo personu rīcībā un prasītājiem nav zināmi vai nav pieejami pietiekamā apjomā. Šobrīd Civilprocesa likuma 93.panta otrā daļa paredz, ja pusēm vai citiem lietas dalībniekiem nav iespējams iesniegt pierādījumus, pēc viņu motivēta lūguma tos izprasa tiesa. Taču, lai sasniegtu Direktīvā 2014/104/ES paredzēto mērķi un nodrošinātu personām, kuras ir cietušas no konkurences tiesību pārkāpuma, ir nepieciešams paredzēt detalizētāku tiesisko regulējumu, tādēļ Likumprojekta 1.punkts paredz papildināt Civilprocesa likumu ar 250.66 pantu.

Tā kā tiesvedībai konkurences tiesību jomā ir raksturīga informācijas asimetrija, tiesai lemjot par pierādījumu izprasīšanu, nav jāliek prasītājiem precizēt konkrētās pierādījumu vienības. Sagatavojot pieteikumu, ar lūgumu tiesai izprasīt pierādījumus, pusei ir nepieciešams izvērtēt to pamatojumu, kā arī samērīgumu. Samērīgumu saprotot tā, ka pierādījumu izprasīšanas rīkojumu var izmantot tikai tad, kad prasītājs, pamatojoties uz minētajam prasītājam pamatoti pieejamiem faktiem, ir sniedzis ticamu pamatojumu tam, ka prasītājam ir nodarīts kaitējums, ko izraisījis atbildētājs. Ja pierādījumu izprasīšanas lūguma mērķis ir iegūt kādu pierādījumu kategoriju, minētā kategorija būtu identificējama pēc tādām to veidojošo elementu kopīgajām iezīmēm kā to dokumentu raksturs, priekšmets vai saturs, kuru izprasīšana tiek lūgta, laiks, kurā tie bijuši sastādīti, vai citiem kritērijiem ar noteikumu, ka attiecīgajā kategorijā ietilpstošie pierādījumi ir būtiski, identificējot tās pēc iespējas precīzāk un šaurāk.

Likumprojekts arī paredz detalizētāku regulējumu pierādījumu izprasīšanai no Konkurences padomes vai Eiropas Komisijas.

Iecietības programmas un izlīguma procedūras ir svarīgi rīki konkurences tiesību aktu publiski tiesiskajai īstenošanai, jo tie veicina konkurences tiesību aktu nopietnāko pārkāpumu atklāšanu, efektīvu saukšanu pie atbildības un sodu piemērošanu. Uzņēmumus sadarboties ar konkurences iestādēm saskaņā ar iecietības programmām un izlīguma procedūrām šajā kontekstā varētu atturēt tas, ja tiktu atklātas pašapsūdzošas liecības, piemēram, saskaņā ar iecietības programmu sniegtas liecības un izlīguma iesniegumi, kuras iesniedz tikai nolūkā sadarboties ar konkurences iestādēm. Šāda atklāšana radītu risku, ka uzņēmumi, kas sadarbojas, var tikt pakļauti civiltiesiskai atbildībai sliktākos apstākļos nekā līdzpārkāpēji, kuri nesadarbojas ar konkurences iestādēm. Tādēļ, lai nodrošinātu uzņēmumu gatavību arī turpmāk brīvprātīgi vērsties pie konkurences iestādēm ar liecībām, likumprojekts atbilstoši Direktīvas 2014/104/ES prasībām paredz, ka tiesa no konkurences iestādes un citiem dalībniekiem nevar izprasīt liecības, kas sniegtas iecietības programmas ietvaros vai izlīguma iesniegumus. Ar liecībām, kas sniegtas iecietības programmas ietvaros, saprotot, brīvprātīgi sniegtu mutisku vai rakstisku informāciju konkurences iestādei vai minētās informācijas ierakstu, kurā aprakstīta minētās personas rīcībā esoša informācija par karteļa vienošanos un aprakstīta tirgus dalībnieka vai konkurētas personas loma tajā, un kura speciāli sagatavota iesniegšanai konkurences iestādē, lai saņemtu atbrīvojumu no naudas soda vai naudas soda samazinājumu. Savukārt iecietības programmas liecības neietver pierādījumus, kas pastāv neatkarīgi no konkurences iestādes veiktās izmeklēšanas, - neraugoties uz to, vai šāda informācija atrodas konkurences iestādes lietas materiālos vai ne.

Likumprojekts paredz, pēc prasītāja pamatota lūguma, tiesa, lai pārliecinātos, ka attiecīgie dokumenti, kas ir iesniegti konkurences iestādei atbilst liecības, kas sniegtas iecietības programmas ietvaros un izlīguma iesnieguma definīcijai, izprasa dokumentus no konkurences iestādes, taču tos nepievieno civillietas materiāliem, nolēmumā norādot, ka šādi dokumenti ir izvērtēti. Lai nerastos situācijas, kad tiesai nav pārliecības par konkrēto pierādījumu atbilstību liecības, kas sniegtas iecietības programmas ietvaros un izlīguma iesnieguma definīcijām, tā var lūgt konkurences iestādes atzinumu, ka arī uzklausīt iesniegto materiālu autoru.

Atbilstoši Direktīvai Likumprojektā ir paredzēts, ka tiesa informāciju, kuru persona sagatavojusi speciāli konkurences iestādes vajadzībām, informāciju, kuru konkurences iestāde ir sagatavojusi un nosūtījusi pusēm un atsauktos izlīguma iesniegumus var izprasīt tikai pēc tam, kad konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu vai citā viedā izbeigusi lietas izpēti.

Likumprojekts nosaka pierādījumu pieļaujamību zaudējumu atlīdzības lietās par konkurences tiesību pārkāpumu. Pierādījumi, kas iegūti izmantojot piekļuvi konkurences iestādes lietas materiāliem, ir attiecināmi un tos var izmantot tikai tās personas, kuras tos ir ieguvušas vai to pārstāvji. Likumprojektā ir noteikts, ka personas par pierādījumiem nevar izmantot iesniegtos materiālus iecietīgas programmas ietvaros, kā arī izlīguma iesniegumus, kura persona ieguvusi, izmantojot piekļuvi konkurences iestādes materiāliem.

Papildus tiek paredzēts, ka informāciju, kuru persona sagatavojusi speciāli konkurences iestādes vajadzībām, informāciju, kuru konkurences iestāde ir sagatavojusi un nosūtījusi pusēm un atsauktos izlīguma iesniegumus, ko fiziskas vai juridiskas personas ieguvušas, izmantojot piekļuvi konkurences iestādes lietas materiāliem, pirms konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu vai citādi izbeigusi lietas izpēti nav pieļaujami un tos nevar izmantot.

Likumprojekts atbilstoši Direktīvai paredz, ka gadījumos, kad tiesa izprasa pierādījumus no konkurences iestādes, tad konkurences iestādei ir tiesības sniegt viedokli par pierādījumu izprasīšanas lūguma samērīgumu.

Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuras atklāšana var radīt kaitējumu vienai no pusēm, bet iepazīšanās, ar kuru ir nepieciešama, lai nodrošinātu pušu līdztiesību civilprocesā, tiesa varēs atļaut lietas dalībnieka pārstāvim iepazīties ar konkrēto ierobežotas pieejamības informāciju. Lemjot par konkrētā lietas dalībnieka pārstāvja piekļuvi lietas dalībnieka ierobežotas pieejamības informācijai, tiesai jāņem vērā attiecīgās informācijas raksturs, kā arī konkrētā lietas dalībnieka pārstāvja statuss, t.i., vai pastāvošas darba attiecības starp pusi un tās pārstāvi nerada ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas risku.

Lai cietušās personas, kurām nav pieejami pierādījumi varētu pierādīt, ka tās ir cietušas no konkurences tiesību pārkāpuma, un tās varētu realizēt savas tiesībās saņemt pilnīgu tiesību atlīdzinājumu, Likumprojekts cita starpā paredz, ka tiesa saņemot šo personu motivētu lūgumu, var izprasīt pierādījumus no trešajām personām. Jau šobrīd Civilprocesa likuma 120.pantā ir paredzēta atbildība par rakstveida un lietisko pierādījumu neiesniegšanu, proti, ja tiesai nav paziņots, ka nav iespējams iesniegt pieprasītos rakstveida vai lietiskos pierādījumus, vai arī tie nav iesniegti tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt vainīgajai personai naudas sodu līdz 40 euro.

Lai samazinātu iespēju, ka trešās personas iznīcina to rīcībā esošo informāciju, Likumprojekts paredz papildināt Civilprocesa likumu ar 250.69 pantu, nosakot atbildību par rakstveida pierādījumu iznīcināšanu zaudējumu atlīdzības lietās par konkurences tiesību pārkāpumu. Sankcijas mērķis ir preventīvi novērst personu ļaunprātīgu rīcību, iznīcinot pierādījumus, kā arī sodīt gadījumos, ja persona šādu rīcību jau ir veikusi.

 

4)      Konkurences tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar Konkurences padomes lēmumu, nav no jauna jāpierāda

 

Šobrīd Civilprocesa likuma 96.panta otrā daļa paredz, ka fakti, kas nodibināti ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu vienā civillietā, nav no jauna jāpierāda, iztiesājot citas civillietas, kurās piedalās tās pašas puses. Norādāms, ka Civilprocesa likums nenoteic administratīvo tiesu nolēmumu prejudicialitāti civillietās[1], tādēļ praksē pastāv situācijas, kad administratīvajā kārtībā izskatīta lieta ir no jauna jāpierāda arī civiltiesiskā kārtībā.

Tādēļ Likumprojekts papildina Civilprocesa likumu ar 250.68 pantu, kurš paplašina pamatu atbrīvošanai no pierādīšanas, proti, konkurences tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar Konkurences padomes lēmumu, kas ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai līgumā spēkā stājies tiesas spriedumu, no jauna nav jāpierāda. Konkurences tiesību pārkāpumu, kas konstatēts ar spēkā stājušos citas dalībvalsts konkurences iestādes lēmumu tiek uzskatīts par pierādītu, kamēr netiek pierādīts pretējais.

 

5)      Tiesvedības apturēšana izlīguma panākšanai

 

Likumprojekts paredz papildināt Civilprocesa likuma 214.pantu ar 7. un 8.punktu, ar kuriem tiks noteikts tiesas pienākums apturēt tiesvedību, gadījuma, ja starp pusēm notiek konkurences tiesību pārkāpumu izraisīta strīda izšķiršana vienošanās ceļā, kā arī gadījuma, ja konkurences iestāde izskata lietu par konkurences tiesību pārkāpumu, kas saistīta ar prasījumu, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu.

Likumprojekts papildinās arī Civilprocesa likumu ar 216.panta 9. un 10.punktu, kuros tiks noteikts termiņš, uz kādu tiek apturēta tiesvedība lietā.  Termiņš, uz kuru tiesa var atlikt lietas izskatīšanu nevar būt ilgāks par diviem gadiem.

 

3.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Projekts izstrādāts sadarbībā ar Konkurences padomi.

Projekts ir izskatīts un atbalstīts arī Tieslietu ministrijas Civilprocesa likumu grozījumu izstrādei izveidotajā pastāvīgajā darba grupā.

4.

Cita informācija

Nav.

                

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

1.

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Tirgus dalībnieki, t.i., visas personas, kas veic saimniecisko darbību un var ietekmēt konkurenci, kā arī patērētāji un jebkura cita persona, kas cietusi zaudējumus no konkurences tiesību pārkāpuma.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu

Likumprojekts efektivizēs konkurences lietu izskatīšanu, preventīvi veicinās konkurences tiesību ievērošanu, tiesisko pienākumu izpildi, ar konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci un veicinās tautsaimniecības attīstību.

Personas savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Nav.

4.

Cita informācija

Nav.

 

 III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Projekts šo jomu neskar

 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.

Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti

Vienlaikus ar likumprojektu virzāms šāds normatīvo aktu projekts - „Grozījumi Konkurences likumā”.

Papildus jāprecizē Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr. 798 “Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam”.

2.

Atbildīgā institūcija

Ekonomikas ministrija.

3.

Cita informācija

Nav.

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

1.

Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.novembra direktīva 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Saskaņā ar Direktīvas 2014/104/ES 27.pantu tās ieviešanas termiņš ir 2016.gada 27.decembris

2.

Citas starptautiskās saistības

Projekts šo jomu neskar

3.

Cita informācija

Nav

1.tabula

Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.novembra direktīva 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem.

A

B

C

D

Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta

Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.

Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.

Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā

Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.

Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.

Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos

1.pants

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” un likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 1. un 3.punkts

Likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā” 3.pants (Civilprocesa likuma 250.66 panta (2) daļa un 250.65 panta (2) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 14.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 15.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 16. un 17.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” 3.pants (Civilprocesa likums 250.66 panta (5) daļas 2.punkts.

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 18.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” 3.pants (Civilprocesa likums 250.66 panta (5) daļas 2.punkts.

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 19.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” 3.pants (Civilprocesa likums 250.66 panta (5) daļas 1.punkts.

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 20.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 23.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

2.panta 24.punkts

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

3.pants

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

4.pants

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” un likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.

Tiks pārņemta pilnībā

Direktīvas pants nosaka vispārēju prasību dalībvalstīm nodrošināt efektivitāti un līdzvērtīgumu starp nacionālajām un ES konkurences tiesībām. Likumprojekts neparedz atšķirīgu regulējumu starp nacionālajām un ES konkurences tiesībām.

5.pants 1., 2., 3. un 4.daļa

Civilprocesa likuma 11.pants un 93.panta (2) daļa un likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.66 pants)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

5.panta 5.daļa

Civilprocesa likuma 112.pants

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

5.panta 6.daļa

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 6.pants 

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

5.panta 7.daļa

Civilprocesa likuma 149.panta trešā daļa

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

6.panta 4.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.66 panta (4) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

6.panta 4.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.66 panta (7) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

6.panta 6.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.66 panta (5) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

6.panta 6., 10. un 11.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.67 panta (1) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

7.panta 1., 2. un 3.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.67 panta (1), (2) un (3) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

8.panta 1.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.69 panta (1) un (2) daļa)

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

8.panta 2.daļa

Civilprocesa likuma 112.panta ceturtā daļa

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

9.panta 1., 2. un 3. daļa

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”.( Civilprocesa likuma 250.68 panta (1) un (3) daļa);

Civilprocesa likuma 97., 110.un 111.pants

Tiks pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

10.panta 1.daļa

Civillikuma 1895.pants

Pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

10.panta 2.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

10.panta 3.daļa

Civillikuma 1895.pants

Pārņemta pilnībā.

Paredz stingrākas prasības. Saglabāts CL  noteiktais vispārējais noilguma termiņš - 10 gadi. Direktīvas prasība ir noilguma termiņš vismaz 5 gadi.

10.panta 4.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 1.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”;

Civillikuma 1682.pants

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 2.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 3.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 4.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 5.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

11.panta 6.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

12.panta 1. daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”;

Civillikuma 1770., 1775., 1779. un 1784.pants

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

12.panta 2. daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”;

Civillikuma 1770., 1775., 1779. un 1784.pants

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas prasības.

12.panta 4.un 5. daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

13.pants

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

 

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

14.panta 1.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

14.panta 2.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

15.pants

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

 

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

17.panta 1.daļa

Likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

17.panta 2.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

17.panta 3. daļa

Konkurences likuma 20.1 panta otrā daļa

Pārņemts pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

18.panta 1. daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

18.panta 3. daļa

MK 29.05.2016. noteikumi Nr.179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem”

Pārņemts pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

19.panta 1.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

19.panta 2.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

19.panta 3.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

19.panta 4.daļa

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

Tiks pārņemta pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?

Kādēļ?

Projekts šo jomu neskar

Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem

Projekts šo jomu nekar

Cita informācija

Saskaņā ar Direktīvas 2014/104/ES 27. pantu tās ieviešanas termiņš ir 2016.gada 27.decembris. Par direktīvas ieviešanu atbildīga ir Ekonomikas ministrija.

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

1.

Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu

Īpašas komunikācijas aktivitātes nav plānotas.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Ekonomikas  ministrijas interneta mājas lapā 2016. gada 6. janvārī sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar

4.

Cita informācija

Nav.

 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Konkurences padome.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem

Jaunas institūcijas veidotas netiek; funkciju un uzdevumu apjoms nepalielinās.

3.

Cita informācija

Nav.

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs                                              Arvils Ašeradens

 

 

 

A. Ševčuks

67013230; Arturs.Sevcuks@em.gov.lv

D. Dzērviniece

67365225; Dita.Dzerviniece@kp.gov.lv

A. Apsītis

67365225; Antis.Apsitis@kp.gov.lv

 

 

v_sk = 3097


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.23

2017.gada 9.maijā

 

 

14.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

     TA-2542

___________________________________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, J.Stinka, M.Kučinskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā".

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (likumprojektu pakete).

     

 

 

Ministru prezidents

  

Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

 

2017-MK-PROT-23-0905-#14.doc

 [1] Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 29.maija lēmums lietā Nr. SKC-2247/2014

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

pavadvestule.doc - pavadvestule.doc

Start time: 20.09.2018 22:22:00 After doc accessing: 20.09.2018 22:22:00 After doc copying: 20.09.2018 22:22:00 End time: 20.09.2018 22:22:00 Doc created: 24.05.2017 11:05:51 Doc last mod: 24.05.2017 11:15:44 Doc manual: