Drukāt    Aizvērt
Likumprojekta „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, l.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 103., 117., 184., 204.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 80.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  9.pantā:

izslēgt četrpadsmitās daļas 4.punktu;

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(16) Finanšu ministram ir tiesības palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā valsts parāda saistību izpildei noteikto apropriāciju un paplašināt valdības rīcības pieļaujamās robežas neparedzētu apstākļu izraisītu valdības saistību gadījumā, piecu darba dienu laikā informējot par to Ministru kabinetu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju."

 

2. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

 

"39.pants. Valsts parāda saistību izpilde

Izdevumi valsts parāda saistību izpildei jāizdara saskaņā ar līgumu noteikumiem neatkarīgi no gadskārtējā valsts budžetā šiem mērķiem paredzētā līdzekļu apjoma un noteiktajām valdības rīcības pieļaujamajām robežām. Ja finanšu ministrs konstatē, ka izdevumi valsts parāda saistību izpildei pārsniedz gadskārtējā valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apjomu, finanšu ministrs saskaņā ar šā likuma 9.panta sešpadsmito daļu palielina gadskārtējā valsts budžeta likumā valsts parāda saistību izpildei noteikto apropriāciju un paplašina valdības rīcības pieļaujamās robežas neparedzētu apstākļu izraisītu valdības saistību gadījumā."

 

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 

 

 

Finanšu ministrs

Andris Vilks


Likumprojekta „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Likumprojekts „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts, lai pilnveidotu valsts parāda vadības procesu nākošajā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. Likumprojekts tiek virzīts gadskārtējā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē, jo tam ir procesuāla ietekme uz valsts parāda vadības procesu, un valsts parāds ir gadskārtējā valsts budžeta likuma neatņemama sastāvdaļa.  Gadskārtējā valsts budžeta 2014.gadam likumprojekts ir pirmais budžets, kas tiek gatavots atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (stājās spēkā 2013.gada 6.martā) prasībām, tostarp fiskālajiem nosacījumiem attiecībā uz valsts parāda un budžeta bilances rādītājiem. Likumprojektā ietvertas normas sekmē, ka valsts parāda vadības politikas īstenošanā tiek ievēroti Fiskālās disciplīnas likuma fiskālie nosacījumi, kas savukārt izriet no Eiropas Savienības prasībām dalībvalstīm.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

LBFV 39.panta spēkā esošajā redakcijā noteiktā finanšu ministra rīcība gadījumā, ja finanšu ministrs konstatē, ka izdevumi valsts parāda saistību izpildei var pārsniegt gadskārtējā valsts budžetā šiem mērķiem paredzēto līdzekļu apjomu, ir pretrunā ar LBFV pašreiz spēkā esošo 9.panta četrpadsmitajā daļā noteikto kārtību, kā arī 39.pants ietver atsauci uz 9.pantā neesošu daļu. Līdz ar to, ir jāprecizē finanšu ministra rīcības kārtība atbilstoši 39.pantā noteiktajam pilnvarojumam, kā arī jāprecizē abos minētajos pantos lietotā terminoloģija valsts parāda saistību apzīmējumam.

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

Ierosinātie grozījumi LBFV 9.pantā ir saskaņoti ar ierosinātiem grozījumiem LBFV 39.pantā, lai novērstu LBFV spēkā esošajā redakcijā konstatētās pretrunas starp 9. un 39.pantu, un lai sakārtotu jau šobrīd 39.pantā noteiktās finanšu ministra tiesības un rīcības kārtību gadījumā, ja finanšu ministrs konstatē, ka izdevumi valsts parāda saistību izpildei var pārsniegt gadskārtējā valsts budžetā šiem mērķiem paredzēto līdzekļu apjomu un noteiktās valdības rīcības pieļaujamās robežas. Likumprojekts paredz svītrot 9.panta četrpadsmitās daļas 4.punktu, tā vietā iekļaujot 9.pantā jaunu sešpadsmito daļu, kas nosaka kārtību, kādā finanšu ministrs rīkojas atbilstoši 39.pantā noteiktajam pilnvarojumam, palielinot gadskārtējā valsts budžeta likumā valsts parāda saistību izpildei noteikto apropriāciju un valdības rīcības pieļaujamās robežas neparedzētu apstākļu izraisītu valdības saistību gadījumā. LBFV 39.panta redakcija precizēta, lietojot atsauci uz jaunu 9.panta sešpadsmito daļu. Kā arī gan 39.pantā, gan 9.pantā vārdi „valsts parāda saistību dzēšana” aizstāti ar vārdiem „valsts parāda saistību izpilde”, precīzāk raksturojot veicamo darbību būtību.

 

Šajā sadaļā minētais pilnībā atrisinās anotācijas I sadaļas 2.punktā uzskaitītas problēmas.

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Projekts šo jomu neskar.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Projekts neskar sabiedrību vai atsevišķas tās grupas.

7.

Cita informācija

Nav.

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

1.

Sabiedrības mērķgrupa

 Valsts kase

2.

Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt

Projekts šo jomu neskar.

3.

Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Administratīvā procedūra nemainās.

6.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Nav.

 


III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

2013. gads

Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

 

2014

2015

2016

 

Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2013) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2013) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2013) gadu

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Budžeta ieņēmumi:

0

0

0

0

0

 

1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

0

0

0

0

0

 

1.2. valsts speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

2. Budžeta izdevumi:

0

0

0

0

0

 

2.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

0

 

2.2. valsts speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

2.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme:

0

0

0

0

0

 

3.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

0

 

3.2. speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

3.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)

X

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Precizēta finansiālā ietekme:

X

0

0

0

0

 

5.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

 

5.2. speciālais budžets

 

 

 

 

 

5.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

 

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

 

 

 

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 

 

7. Cita informācija

Likumprojektam nav finansiālās ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem.

 

Likumprojekts ietver valsts parāda vadības procesa pilnveidojumus, kas tiks piemēroti nākošajā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, nodrošinot valsts parāda vadības atbilstību Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajiem fiskālajiem nosacījumiem. Likumprojekts tiek virzīts gadskārtējā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē, jo tam ir procesuāla ietekme uz valsts parāda vadības procesu, un valsts parāds ir gadskārtējā valsts budžeta likuma neatņemama sastāvdaļa.

 

Ietekme uz valsts vai pašvaldību budžetiem radīsies tajā brīdī, kad tiks pieņemti konkrēti lēmumi, kas skar valsts parāda vadības jautājumus.

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Valsts kase.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

Projekts pārvaldes funkcijas neietekmēs.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide

Projekta apstiprināšanas gadījumā jaunas iestādes vai struktūras nebūs jāveido.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija

Projekta apstiprināšanas gadījumā netiek paredzēts likvidēt iestādes vai struktūras.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija

Projekta apstiprināšanas gadījumā netiek paredzēts reorganizēt iestādes vai struktūras.

6.

Cita informācija

Nav.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                            Andris Vilks

 

 

02.10.2013 9:29

L.Jevčuka

67095442, Ludmila.Jevcuka@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

v_sk = 913


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.49

2013.gada 17.septembrī

 

 

113.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

     TA-2708

___________________________________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore

  

E.Dreimane

 

 

2013-MK-PROT-49-1709-#113.doc

1

 

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

934.doc934.doc

Start time: 18.06.2018 16:13:18 After doc accessing: 18.06.2018 16:13:18 After doc copying: 18.06.2018 16:13:18 End time: 18.06.2018 16:13:18 Doc created: 01.10.2013 17:56:25 Doc last mod: 02.10.2013 9:34:14 Doc manual: