Drukāt    Aizvērt
Likumprojekts „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, l.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 103., 117., 184., 204.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Kopiena" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienība" (attiecīgā locījumā).

 

2.  I nodaļā:

papildināt nodaļu pēc termina "Budžeta programma" un tā skaidrojuma ar terminu "Budžeta resors" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

 

"Budžeta resors – ministrija, cita centrālā valsts iestāde vai atsevišķi no ministriju vai citu centrālo valsts iestāžu budžetiem nodalīts resursu un izdevumu kopums, kam gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā.";

 

papildināt nodaļu pēc termina "Ieņēmumi" un tā skaidrojuma ar terminu "Ietvara likumprojektu pakete" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

 

"Ietvara likumprojektu pakete likumprojektu pakete, kas sastāv no vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta vai vidēja termiņa budžeta ietvara likuma grozījumu projekta un likumprojektiem, kuri ietekmē valsts budžetu vidējā termiņā.";

 

izslēgt terminu "Saistības" un tā skaidrojumu;

aizstāt termina "Tieši no budžeta finansēts komersants, biedrība, nodibinājums" skaidrojumā vārdus "biedrība un nodibinājums" ar vārdiem "biedrība, nodibinājums, arodbiedrība, reliģiska organizācija un tās iestāde".

 

3. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "ietvara likuma" ar vārdiem "projekta (ietvara likumprojektu paketes)".

 

4.  Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Atbildība par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta (ietvara likumprojektu paketes) un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošanu

Finanšu ministrs ir atbildīgs par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta (ietvara likumprojektu paketes), gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un tam pievienojamo paskaidrojumu izstrādāšanu."

 

5.  16.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30.novembrim" ar skaitli un vārdu "15.decembrim";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām tikai tad, ja attiecīgajiem nākamajiem saimnieciskajiem gadiem atbilstoši aktuālākajām Finanšu ministrijas sagatavotajām makroekonomiskās attīstības prognozēm būs pieejami līdzekļi jauno politikas iniciatīvu finansēšanai. Priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām iesniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā noteiktajā termiņā.";

 

izslēgt ceturto daļu.

 

6.  16.2 pantā:

izteikt sestās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) izmaiņas ieņēmumos un izdevumos saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansētiem projektiem, pasākumiem;";

 

izteikt sestās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) izmaiņas kārtējos maksājumos Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai;";

 

izteikt sestās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) izmaiņas speciālā budžeta izdevumos saistībā ar aktuālām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju kontingenta un vidējā apmēra prognozēm, kā arī saistībā ar aktuālām vidējā termiņa makroekonomiskās attīstības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm;";

 

papildināt sesto daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"7) izmaiņas ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomā, ja par to ir pieņemts Ministru kabineta lēmums;

8) viena budžeta resora izdevumu maksimāli pieļaujamā apjoma pieaugums, ja tas segts ar cita budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma samazinājumu.";

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Ministru kabinets vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu trim turpmākajiem gadiem (ietvara likumprojektu paketi) iesniedz Saeimai līdz kārtējā gada 15.maijam."

 

7.  18.panta 1.1 daļā:

izteikt 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ja ir notikušas izmaiņas, kas saistītas ar iemaksām Eiropas Savienības budžetā;

5) ja izmaiņas  izdevumos  pamatbudžetā ir saistītas ar izmaiņām valsts sociālo pabalstu un pensiju saņēmēju kontingenta prognozēs;

6) ja izmaiņas  izdevumos speciālajā budžetā ir saistītas ar izmaiņām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju kontingenta un vidējā apmēra prognozēm, kā arī saistībā ar aktuālām vidējā termiņa makroekonomiskās attīstības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm;

7) ja viena budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma pieaugums tiks segts ar cita budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma samazinājumu;";

 

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem."

 

8. Izslēgt 20.panta pirmo un otro daļu.

 

9. Aizstāt 24.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdu "saistības" ar vārdiem "valsts budžeta ilgtermiņa saistības".

 

10. Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets atbilstoši ministriju kompetencei nosaka ministriju atbildību par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu."

 

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 37.punktā skaitli un vārdu "2012.gada" ar skaitli un vārdu "2015.gada";

izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

 

"58. Līdz šā likuma 16.2 panta ceturtajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.198 "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam".";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 64.punktu šādā redakcijā:

 

"64. Sagatavojot vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu 2014.–2016.gadam, papildus šā likuma 16.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem ņem vērā arī prognozētās izmaiņas makroekonomiskajā situācijā."

 

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

 

 

 

Finanšu ministrs

A.Vilks


 

Likumprojekta „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Likumprojekts „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts, lai precizētu un pilnveidotu vidēja termiņa budžeta plānošanas procesu, konkrēti – Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (turpmāk – Ietvara likums) saturu un izstrādes elementus. Likumprojekts tiek virzīts gadskārtējā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē, tai skaitā vienlaikus ar Vidēja termiņa budžeta ietvara 2013.-2015.gadam likumprojektu. Likumprojektā ietvertajiem grozījumiem ir ietekme uz minēto budžeta likumprojektu saturu, izpildes procesu, un savstarpējo sasaisti, kas ir jānodrošina tā, lai jau 2013.gada janvārī varētu tikt uzsākta pilnvērtīga Ietvara likumprojekta 2014.-2016.gadam izstrāde, pārmantojot Ietvara likumā 2013.-2015.gadam noteiktās skaitliskās vērtības un likumprojektā atrunātos pārmantojamības nosacījumus.

Ar likumprojektu tiek arī izpildīts Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē (prot.Nr.64, 38.paragrāfs, 2.2.apakšpunkts) Finanšu ministrijai dotais uzdevums.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

1.     Saskaņā ar Lisabonas Līguma, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 1. panta 2. apakšpunkta b) apakšpunktu, „Savienība aizstāj Eiropas Kopienu, un ir tās pēctece”. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt LBFV lietoto terminoloģiju attiecībā uz „Eiropas Kopienu”.

2.     Šobrīd Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) ir paredzēta budžeta likumprojektu pakete, kas sevī ietver visus likumprojektus, kuriem ir tieša ietekme uz nākamā saimnieciskā gada budžetu, un kas tiek iesniegti Saeimā kopā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu. 2011.gada 15.decembra grozījumi LBFV, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, paredz veidot Ietvara likumu trīs gadu periodam, kas būs noteicošais arī gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta saturam. Tas nozīmē, ka kopā ar Ietvara likumprojektu Saeimā tiks iesniegti citi likumprojekti (piemēram, nodokļu jomā), kas būs tieši saistīti ar Ietvara likumprojektā noteikto, un konceptuāli nodrošinās tā izpildi. Taču šobrīd LBFV ietvara likumprojektu paketes jēdziens nav ietverts.

3.     Gadskārtējā valsts budžeta likumā līdzekļi tiek plānoti ne tikai sadalījumā pa ministrijām un citām centrālajām valsts budžeta iestādēm, bet arī atsevišķi no tām plānojamiem pasākumu kopumiem. Piemēram, „Dotācija pašvaldībām” vai „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”. Šobrīd šādām atsevišķi plānojamām vienībām likumā nav dots atbilstošs saīsinājums, kas būtiski apgrūtina šādu vienību nosaukšanu citos normatīvajos aktos un saprotamas terminoloģijas lietošanu.

4.     LBFV ievaddaļā ir definēti termini „Īstermiņa saistības”, „Valsts budžeta ilgtermiņa saistības” un „Saistības”. Veidojas situācija, ka termins „Saistības” dublē citus minētos terminus, un attiecībā uz budžetu parasti tiek lietoti termini „Īstermiņa saistības” un „Valsts budžeta ilgtermiņa saistības”. Turklāt, LBFV tekstā vārds „saistības” tiek lietots tā vispārīgajā izpratnē (piemēram „valsts parāda saistības” vai „saistības par galvojumiem un aizņēmumiem”), kas pie spēkā esošā definējuma mulsina normatīvā akta lietotājus.

5.     Pašreizējā LBFV termina „Budžeta finansētas institūcijas” un to papildinošajā „Tieši no budžeta finansēts komersants, biedrība un nodibinājums” termina redakcijā nav ietvertas atsevišķas juridiskās personas (arodbiedrības, reliģiskas organizācijas un to iestādes), kuras pēc būtības var būt valsts budžeta līdzekļu saņēmēji un uz kurām jāattiecina tās pašas LBFV normas, kā uz biedrībām un nodibinājumiem. Tiesiskās skaidrības nodrošināšanai nepieciešams precizēt termina „Tieši no budžeta finansēts komersants, biedrība un nodibinājums” skaidrojumu.

6.     Šobrīd likums noteic, ka finanšu ministrs iesniedz Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafika projektu nākamajam gadam līdz 30.novembrim. Ir nepieciešams nodrošināt lielāku laika posmu starp gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanu Saeimā un grafika izstrādāšanu jaunajam budžeta ciklam.

7.     Šobrīd 161 .panta otrā un ceturtā daļas noteic, ka jaunās politikas iniciatīvas var (nevar) iesniegt atbilstoši spēkā esošajā Ietvara likuma plānotajam. Ir nepieciešams precizēt šo normu, iekļaujot atsauci nevis uz pašu Ietvara likumu, bet gan uz aktuālākajām makroekonomiskajam prognozēm attiecīgajiem gadiem, kurām ir tieša ietekme uz jauno politikas iniciatīvu plānošanas iespējām.

8.     LBFV 162.panta sestajā daļā ir uzskaitīti gadījumi, kuros drīkst precizēt Ietvara likumā noteiktos maksimālos izdevumus, taču nav atrunāts gadījums, kā rīkoties, ja ir notikušais izmaiņas ministrijas vai citas centrālās iestādes ilgtermiņa saistību apmērā, par ko Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, kā arī, ja ir iestājusies nepieciešamība mainīt izdevumu apjomu, pārvietojot to no viena budžeta resora uz citu budžeta resoru (neietekmējot kopējo izdevumu apmēru). Vienlaikus nepieciešams precizēt minētā panta sestās daļas 1., 4., un 6.punktus.

Šobrīd 162.panta desmitajā daļā Ietvara likumprojekta iesniegšanas Saeimā termiņš ir noteikts 30.aprīlis, kas ir arī termiņš Latvijas Konverģences programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā. Ietvara likumprojekts un Konverģences programma tiks sagatavoti uz vienu un to pašu makroekonomisko prognožu pamata (jaunāko un aktuālāko), taču Ietvara likums ir detalizētāks, nekā Konverģences programma, un tā pilnīgai izstrādāšanai nepieciešams papildus laiks.

9.      LBFV 18.panta 1.1daļā nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus attiecībā uz gadījumiem, kad ministrija var pārsniegt tai noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu. Vienlaikus nepieciešams noteikt, ka arī  gadījumos, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, kas palielina ministriju un citu centrālo iestāžu noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu, tām ir tiesības to pārsniegt.

10.  Nepieciešams svītrot LBFV 20.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojekta paketes) saskaņošanas kārtību, jo normatīvo aktu projektu saskaņošanas kārtību, tais skaitā valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojekta paketi), nosaka Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” . Līdz ar to LBFV nebūtu jānosaka papildu   gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojekta paketes) saskaņošanas kārtība.

11.  Šobrīd LBFV ir noteikts, ka par saimnieciskā gada pārskatu sagatavošanu ir atbildīga Finanšu ministrija un, ka finanšu ministrs Ministru kabinetam iesniedz sagatavoto saimnieciskā gada pārskatu kopā ar Valsts kontroles atzinumu. Līdz ar to Valsts kontrole Finanšu ministriju par revīziju ieviešanas ieteikumiem, kas apkopoti par visām ministrijām, norāda kā atbildīgo institūciju. Ņemot vērā minēto, nepieciešamas LBFV paredzēt, ka finanšu ministram, iesniedzot Ministru kabinetam saimnieciskā gada pārskatu, ir tiesības, atbilstoši ministriju kompetencei, norādīt atbildīgo ministriju par revīzijas ieteikumu ieviešanu. Tas palīdzētu Finanšu ministrijai daudz efektīvāk apkopot ministriju viedokļus par revīzijas ieteikumiem, jo Finanšu ministrijai nav tiesības vienpersoniski paust viedokli par citu ministriju kompetencē esošajiem revīzijas ieteikumiem.

12.  Ņemot vērā saspringto situāciju starptautiskajos finanšu tirgos un eirozonas valstīs, palielinās pasaules ekonomikas attīstības riski, kas savukārt var atstāt savu negatīvo ietekmi arī uz Latvijas tālāko izaugsmi. Tāpēc, lai nodrošinātos pret iespējamiem riskiem, nepieciešams pagarināt LBFV Pārejas noteikumu 37. punktā minēto pantu daļu darbības termiņu.

13.  Nepieciešams veikt grozījumus Likuma Pārejas noteikumu 58.punktā un noteikt, ka līdz tam laikam, kamēr Ministru kabinets neizdos jaunus Ministru kabineta noteikumus, pamatojoties uz Likuma 16.2panta ceturto daļu,  tikmēr spēkā ir Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.198 “Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam”.

14.  Šobrīd LBFV 162.pantā piektajā daļā ir ietverti nosacījumi, kas jāievēro, sagatavojot katru nākamo Ietvara likumu. Tā kā Ietvara likums 2013.-2015. gadiem ir pirmais vidēja termiņa plānošanas ciklā, un tā kā makroekonomisko rādītāju svārstību iespējas vēl joprojām saglabājas augstā līmenī, tad ir nepieciešams noteikt pārejas nosacījumus  Ietvara likuma 2013.-2015. gadiem un  Ietvara likumprojekta 2014.-2016. gadiem savstarpējai sasaistei.

 

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

 1. Visā LBFV tekstā vārdi „Eiropas Kopiena” tiek aizstāti ar vārdiem „Eiropas Savienība”, nodrošinot atbilstību starptautiski lietotajai terminoloģijai.
 2. Likumprojekts noteic, ka Ietvara likumam var būt pavadoša likumprojektu pakete, kas nodrošinās Ietvara likuma ieviešanu un tam sekojošo gadskārtēja valsts budžeta  plānošanu, tādā veidā nodrošinot pilnvērtīgu budžeta ciklu un ieņēmumu/izdevumu politikas atspoguļojumu normatīvajos aktos. Ietvara likumprojektu pakete neaizstāj budžeta likumprojektu paketi (grozījums 16.pantā un 162.panta desmitajā daļā, terminu sadaļas papildinājums).
 3. Likumprojektā tiek definēts termins „Budžeta resors”, kas ietver valsts budžeta likumā plānojamas ministrijas, citas centrālās iestādes, un atsevišķi no ministrijām un citām centrālajām iestādēm plānojamos nodalītos resursu un izdevumu kopumus, tādējādi atvieglojot terminoloģijas lietošanu un veicinot normatīvo aktu lietotāju izpratni par budžeta likuma struktūru. LBFV atbilstoši jaunam terminam tiek precizēts 18.pants. Jāvērš uzmanība, ka termiņš „budžeta resors” raksturo iestādes (un citas vienības) nevis atbilstoši to izvietojumam valsts pārvaldes institucionālajā struktūrā, bet gan atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma (un Ietvara likuma) struktūrai un budžeta resursu un izdevumu atspoguļošanai. Jau šobrīd LBFV jēdziens „centrālā valsts iestāde” nozīmē valsts budžeta iestādi, kurai gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā. Jēdziens „budžeta resors” vēl lielākā mērā pilnveido budžeta struktūrai atbilstošo terminoloģiju, iekļaujot sevī ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, un arī tādas vienības, kas nav iestādes pēc sava statusa, bet kam budžeta līdzekļus arī paredz tieši apropriācijas kārtībā („Dotācija pašvaldībām”,  „Mērķdotācija pašvaldībām”, vai „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”).
 4. Tiek svītrots termins „saistības”, lai novērstu tā dublēšanos ar jau esošajiem specifiskākiem terminiem, un novērstu neatbilstību LBFV tekstā lietotā vārda „saistības” nozīmei. Atbilstoši vietām tiek precizēts likuma teksts.
 5. Likumprojekts paredz precizēt terminu „Tieši no budžeta finansēts komersants, biedrība un nodibinājums”, nosakot, ka LBFV izpratnē tas ietver arī arodbiedrības, reliģiskas organizācijas un to iestādes.
 6. Tiek noteikts, ka finanšu ministrs iesniedz Ministru kabinetā jaunā ietvara likumprojekta un budžeta likumprojekta izstrādes grafiku līdz 15.decembrim, tādējādi nodrošinot lielāku iespējamību, ka būs pilnībā pabeigti darbi attiecībā uz gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanu Saeimā (grozījums 161.pantā pirmajā daļā).
 7. Likumprojekts paredz izteikt 161.panta otro daļu jaunā redakcijā, veidojot sasaisti starp jauno politikas iniciatīvu plānošanas iespējām un aktuālākajām makroekonomiskās attīstības prognozēm. Tiek svītrota ceturtā daļa, jo jaunā otrā daļa pilnībā atspoguļo lietas būtību.
 8. Likuma 162.panta sestā daļa tiek papildināta ar 7.punktu, nosakot, ka Ietvara likumprojektu pārmantojamībā ir jāņem vērā arī izmaiņas ilgtermiņa saistību apmērā, par kurām ir lēmis Ministru kabinets. Savukārt jaunais 8.punkts paredz veikt palielinājumu viena budžeta resora izdevumu apmēra, ja tas kompensēts ar cita budžeta resora izdevumu apmēra samazinājumu, tādā veidā gan nodrošinot elastīgāku plānošanu un iespējas Ietvara likuma atspoguļot budžeta izdevumu strukturālās izmaiņas, gan ļaujot saglabāt kopējo budžeta izdevumu apmēru nemainīgu.  Vienlaikus  tiek precizēti  minētā panta sestās daļas 1., 4., un 6.punkti.

Vienlaikus 16.2panta 10 daļā tiek noteikts, ka Ietvara likumprojekts Saeimā jāiesniedz līdz 15.maijam (nevis 30.aprīlim), tādā veidā nodrošinot, ka Ietvara likumprojekts ir balstīts uz aktuālāko makroekonomiskās situācijas izvērtējumu, būs atbilstošs Konverģences programmā iekļautajiem datiem, tajā pat laikā nodrošinot Ietvara likuma pieņemšanu Saeimā tās darbības pavasara sesijā (grozījums 162.panta desmitajā daļā).

 1. Precizēti LBFV 18.panta 1.1daļas punkti. Vienlaikus minētā panta 1.1daļa tiek papildināta ar 8.punktu, kas noteic, ka ministrijas un citas centrālās iestādes tām noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu var pārsniegt atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.
 2. Tiek svītrota LBFV 20.panta pirmā un otrā daļa, jo likumprojektu, tai skaitā valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojekta paketi), saskaņo atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajā kārtībā.
 3. Likuma 32.pants tiek papildināts ar 2.1daļu nosakot, ka finanšu ministram, iesniedzot Ministru kabinetam saimnieciskā gada pārskatu, ir tiesības, atbilstoši ministriju kompetencei, norādīt atbildīgo ministriju par revīzijas ieteikumu ieviešanu.
 4. Pārejas noteikumu 37.punktā tiek pagarināts attiecīgo normu darbības termiņš, tādā veidā nodrošinot ekonomikas stabilizācijas instrumentu pieejamību vidējā termiņā.
 5. Pārejas noteikumu 58.punktā tiek noteikts, ka līdz tam laikam, kamēr Ministru kabinets neizdos jaunus Ministru kabineta noteikumus, pamatojoties uz Likuma 16.2panta ceturto daļu,  tikmēr spēkā ir Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.198 “Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam
 6. Pārejas noteikumi tiek papildināti ar jaunu 64.punktu, kas paredz, sagatavojot Ietvara likuma 2014.-2016.gadam likumprojektu, ņemt vērā  prognozētās izmaiņas makroekonomiskajā situācijā, tādā veidā nodrošinot vidēja termiņa plānošanas elastību atkarībā no straujām ekonomikas izmaiņām, kā arī sekmīgu vidēja termiņa plānošanas pilna cikla uzsākšanu.
 7. Likumprojekts paredz veikt terminoloģijas precizējumus, tehniska rakstura precizējumus (likumprojekta 6.panta otra daļa, 7.panta trešā daļa).

 

Šajā sadaļā minētais pilnībā atrisinās anotācijas I sadaļas 2.punktā uzskaitītas problēmas.

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Projekts šo jomu neskar.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Projekts neskar sabiedrību vai atsevišķas tās grupas.

7.

Cita informācija

Nav.

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

1.

Sabiedrības mērķgrupa

  Valsts budžeta iestādēs nodarbinātie.

2.

Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt

Projekts šo jomu neskar.

3.

Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Administratīvā procedūra nemainās.

6.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Nav.

 


III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

2012. gads

Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

 

2013

2014

2015

 

Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Budžeta ieņēmumi:

0

0

0

0

0

 

1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

0

0

0

0

0

 

1.2. valsts speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

2. Budžeta izdevumi:

0

0

0

0

0

 

2.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

0

 

2.2. valsts speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

2.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme:

0

0

0

0

0

 

3.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

0

 

3.2. speciālais budžets

 

 

 

 

 

 

3.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)

X

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Precizēta finansiālā ietekme:

X

0

0

0

0

 

5.1. valsts pamatbudžets

0

0

0

0

 

5.2. speciālais budžets

 

 

 

 

 

5.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

 

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

 

 

 

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 

 

 

 

7. Cita informācija

Likumprojektam nav finansiālās ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem.

 

Likumprojekts satur gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un Ietvara likumprojekta sagatavošanas procesu regulējošās normas, kā arī citus ar budžeta procesu un finanšu vadību saistītos tehniskos aspektus, kas nepieciešami sekmīgai gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildei un ir budžeta likumprojektu paketes neatņemama sastāvdaļa.

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Valsts budžeta iestādes.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

Projekts pārvaldes funkcijas neietekmēs.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide

Projekta  apstiprināšanas gadījumā jaunas iestādes vai struktūras nebūs jāveido.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija

Projekta apstiprināšanas gadījumā netiek paredzēts likvidēt iestādes vai struktūras.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija

Projekta apstiprināšanas gadījumā netiek paredzēts reorganizēt iestādes vai struktūras.

6.

Cita informācija

Nav.

 

 

 

Finanšu ministrs          A.Vilks

 

 

19.09.2012. 10:05

L.Jevčuka

67095442, Ludmila.Jevcuka@fm.gov.lv

 

L.Kristapsone

67083976, Liene.Kristapsone@fm.gov.lv

 

 

 

v_sk = 2360


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.52

2012.gada 18.septembrī

 

 

35.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

     TA-2133

___________________________________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, pamatojot likumprojekta iekļaušanu valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē, un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore

  

E.Dreimane

 

 

2012-MK-PROT-52-1809-#35.doc

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

388_Lp11.doc388_Lp11.doc

Start time: 26.04.2018 1:04:48 After doc accessing: 26.04.2018 1:04:48 After doc copying: 26.04.2018 1:04:48 End time: 26.04.2018 1:04:48 Doc created: 28.09.2012 14:46:38 Doc last mod: 28.09.2012 14:47:04 Doc manual: