Drukāt    Aizvērt

Rīgā, 2012. gada 24. maijā

Nr.9/3-2-100-11/12

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Oficiālo publikāciju likums’’(Nr.68/Lp11) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā likumprojekts uz 25 lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   I. Čepāne


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                                           trešais lasījums

Oficiālo publikāciju likums (Nr. 68/Lp11)

 

1.

Otrā lasījuma redakcija

 

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi trešajam lasījumam(65)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar redaktoru labojumiem)

Oficiālo publikāciju likums

1.

Juridiskā komisija

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums”

atbalstīts

 

 

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt personu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, padarot pieejamu, drošu un ticamu informāciju, kas publicēta oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2.

Juridiskais birojs

 Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

„Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot privātpersonām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.”

atbalstīts

1.pants. Likuma mērķis

 

Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

 

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicējamo informāciju, tās tiesisko statusu, kā arī šīs informācijas izsludināšanas, publicēšanas, spēkā esības un sistematizācijas nosacījumus.

3.

Juridiskais birojs

 Izslēgt 2.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

3.pants. Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir periodisks Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālās publikācijas nezināšanu. Oficiālās publikācijas nezināšana neatbrīvo no atbildības.

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

Juridiskā komisija

Izslēgt 3.panta nosaukumā un pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "elektroniskais"

 

Juridiskais birojs

 Papildināt 3.panta pirmo daļu pēc vārdiem „Latvijas Vēstnesis” ar vārdiem iekavās „(turpmāk arī – oficiālais izdevums).’’

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt 3.panta pirmajā daļā vārdu „periodisks”.

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt 3.panta pirmās daļas otrajā teikumā, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14., 20. un 21.pantā vārdus „oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis”” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „oficiālais izdevums” (attiecīgajā locījumā).

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 3.panta pirmās daļas otrajā teikumā, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14., 18, 20., 21.pantā un pārejas noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktā vārdus „oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „oficiālais izdevums” (attiecīgajā locījumā)

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 3.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda „publicē” ar vārdu „elektroniski”.

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.”.

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik. nr.8)

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss

 

(1) Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — oficiālais izdevums) ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

 

 

4.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicējamā informācija

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē ārējos normatīvos aktus un citu informāciju, ja tās publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” nepublicē informāciju, kura satur valsts noslēpumu, un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, publicēšanai nosūta šā tiesību akta vispārpieejamo daļu. Attiecīgo tiesību aktu nosūta publicēšanai pilnībā tad, kad visa tajā ietvertā informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

 Izteikt 4.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta trešās daļas otro teikumu.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, to nepublicē.”

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts Jur.kom. priekšlik. nr.13.)

 

atbalstīts

3.pants. Oficiālajā izdevumā publicējamā informācija

 

(1) Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

 

(2) Oficiālajā izdevumā nepublicē valsts noslēpumu saturošu informāciju un ierobežotas pieejamības informāciju.

 

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, to nepublicē.

 

5.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

(3) Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja pašā likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā izsludināšanas.

14.

Juridiskā komisija

Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Satversmē noteiktos likuma izsludināšanas termiņus un spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc notikuma, kurš nosaka termiņa sākumu.’’

atbalstīts

4.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā izdevumā.

 

(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

 

(3) Satversmē noteiktos likuma izsludināšanas termiņus un spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc notikuma, kurš nosaka termiņa sākumu.

6.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

5.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

 

7.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

6.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

8.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

 

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš.

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši norādīts, ka tā nav publicējama.

 

 

 

7.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

 

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā.

 

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš.

 

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

 

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši norādīts, ka tā nav publicējama.

9.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.

 

 

 

8.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.

 

10.pants. Normatīvā akta vai tā daļas spēka zaudēšana un atpakaļejošs spēks

 

(1) Normatīvais akts vai tā daļa zaudē spēku, ja:

1) iestājies normatīvajā aktā noteiktais termiņš vai tiesiskais nosacījums, ar kuru ierobežots normatīvā akta vai tā daļas spēks laikā;

2) normatīvais akts vai tā daļa atzīta par spēku zaudējušu ar tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvo aktu;

3) normatīvā akta vai tā daļas vietā stājas spēkā cits tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus;

4) spēkā stājas Satversmes tiesas spriedums, ar kuru attiecīgais normatīvais akts vai tā daļa atzīta par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.

(2) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

(3) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Šā panta otrā daļa nav piemērojama, ja attiecīgā pilnvarojošā tiesību norma ir izteikta jaunā redakcijā, vienlaikus atrunājot iepriekš uz tās pamata izdoto normatīvo aktu spēkā esību.”

Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 10.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju;

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

11.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

 

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(3) Starptautisko tiesību normas un Eiropas Savienības tiesību normas piemēro atbilstoši to vietai ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā.

(4) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiska spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību normu;

3) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

4) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu. Noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums;

5) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.

(5) Izlemjot, kurai no vienāda juridiska spēka tiesību normām dodama priekšroka, ņem vērā arī to objektīvo nozīmīgumu kopējā kontekstā, ko veido šīs tiesību normas, un priekšroka dodama tai tiesību normai, kura regulē demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai būtiski svarīgu jautājumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 11.panta trešo daļu;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 11.panta ceturtās daļas 2.punktu;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt 11.panta piekto daļu.

 

 

 

Juridiskais birojs

 Papildināt 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu nosaka starptautiskie līgumi un citi tiesību akti.”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

11.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(3) Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu nosaka starptautiskie līgumi un citi tiesību akti.

 (4) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

(5) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

(6) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

3) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu (noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums);

4) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik.

Nr.21)

 

 

 

atbalstīts

9.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

 

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

 

(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

 

(3) Latvijai saistošu starptautisko tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu nosaka starptautiskie līgumi un citi tiesību akti.

 

(4) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

 

(5) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

 

(6) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

 

3) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu (noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums);

 

4) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.

 

12. pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privāto tiesību subjektu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.

 

22.

Juridiskais birojs

      Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus „privāto tiesību subjektu” ar vārdu „privātpersonu”.

atbalstīts

10. pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

 

(2) Oficiālajā izdevumā Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.

13. pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

 

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam  atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(3) Privāto tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus „privāto tiesību subjekts” ar vārdu „privātpersona”.

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

11. pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

 

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

 

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam  atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

 

(3) Privātpersona informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

14. pants. Informācijas publicēšana oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

(1) Oficiālo elektronisko izdevumu “Latvijas Vēstnesis” publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža.

 

 

 

24.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda „publicē” ar vārdu „elektroniski”;

 

 

 

atbalstīts

12.pants. Informācijas publicēšana oficiālajā izdevumā

 

(1) Oficiālo izdevumu publicē elektroniski kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 

 

(2) Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no tās publicēšanas brīža.

 

 

 

 

13. pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.

 

(2) Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai šā likuma 4., 5., 6., 7.pantā un 10.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.

15.pants. Informācijas publicēšanas termiņi

(1) Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē šādos termiņos:

1) likumu — noteiktajā izsludināšanas dienā;

2) citus ārējus normatīvos aktus — divu darba dienu laikā;

3) publiska reģistra ierakstu un Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu — vienas darba dienas laikā;

4) pārējo informāciju — piecu darba dienu laikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto publicēšanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.

 

 

25.

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt 15.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

atbalstīts

 

16.pants. Oficiālo publikāciju informācijas sistēma

(1) Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu.

(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja — valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts.

(4) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām un citiem ieņēmumiem.

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

deputāti: D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis

Izteikt 16.panta 2.daļu jaunā redakcijā:

„Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine un turētāja ir Tieslietu ministrija.”

 

Juridiskā komisija

16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts. Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja – valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”.”

 

Juridiskā komisija

izslēgt trešo daļu;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

deputāti: D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis

Izteikt 16.panta 4.daļu jaunā redakcijā: „Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts budžeta.”

neatbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

neatbalstīts

14.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

 

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā.

 

(2) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, valsts oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

 

(3) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” ir oficiālā izdevuma izdevējs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām personu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

 

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevēja ir valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”.

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

36.

deputāte D.Reizniece-Ozola

Izteikt 17.pantu jaunā redakcijā:

„17.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

 (1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, īstenojot valsts politiku un procesu oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevēja ir Tieslietu ministrija.”

 

 

deputāts R.Vējonis

Izteikt 17.pantu jaunā redakcijā:

„17.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

 (1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, īstenojot valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevēja ir Tieslietu ministrija.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 17.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu „nodrošināšanas”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdu „personu” ar vārdiem „privātpersonu”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus „kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas procesu” ar vārdiem „kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu”;

 

Juridiskā komisija

Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 (3) Valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis" ir oficiālā izdevuma izdevējs"'

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 16.pantu kā 17.pantu un attiecīgi 17.pantu kā 16.pantu.

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

 

15.pants. Oficiālo publikāciju informācijas sistēma

 

(1) Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu.

 

(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts. Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja — valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”.

 

(3) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām un citiem ieņēmumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.

(2) Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai šā likuma 5., 6., 7., 8.pantā un 12.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paredz ārējie normatīvie akti.

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

41.

deputāti: D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis

Izteikt 18.panta 1.daļu jaunā redakcijā:

 „Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta. Maksu par oficiālo publikāciju informācijas iesniedzējs iemaksā valsts budžetā, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 18. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus  5., 6., 7., 8.pantā un 12.panta” ar skaitļiem un vārdiem ‘’4., 5., 6., 7.pantā un 10.panta”.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Precizēt likumprojekta 18. panta otro daļu, aizstājot vārdus no valsts budžeta finansētās valsts iestādes ar vārdiem no valsts budžeta finansētās tiešās pārvaldes iestādes”.

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 18.pantu kā 15.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 18.pantu kā 13.pantu;

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik. nr.41)

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

19.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācija un pieejamība

 

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus sistematizē tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

 

(2) Tīmekļa vietnē www.likumi.lv pieejamā informācija nav uzskatāma par oficiālu publikāciju un nav juridiski saistoša. Ja tiek konstatēta pretruna starp tīmekļa vietnē www.likumi.lv iekļauto informāciju un oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

 

(3) Ikviens var brīvi un bez maksas iepazīties ar tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētajiem tiesību aktiem. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv iekļautā informācija ir ikvienam brīvi un bez maksas pieejama arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ministru kabinets nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācijas prasības un kārtību.

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

deputāte D.Reizniece-Ozola

Izteikt 19.pantu jaunā redakcijā:

„19.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācija un pieejamība

Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus var brīvi pārpublicēt un sistematizēt. Šādas publikācijas nav juridiski saistošas.”

 

deputāts R.Vējonis

Izteikt 19.pantu jaunā redakcijā:

19.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācija un pieejamība

Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus var brīvi pārpublicēt un sistematizēt. Šādas publikācijas nav juridiski saistošas, tikai informatīva rakstura.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

19.pants. Ārējo normatīvo aktu sistematizācija

(1) Valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis” nodrošina ārējo normatīvo aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka ārējo normatīvo aktu sistematizācijas prasības un kārtību.

(2) Sistematizētie normatīvie akti nav juridiski saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto normatīvo aktu un normatīvā akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.”.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Ierosinu izteikt likumprojekta 19. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

19. pants. Tiesību aktu sistematizācija

(1) Lai veicinātu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām personu tiesībām un pienākumiem, valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas kārtību un minimālās prasības.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Ierosinu svītrot 19. panta ceturto daļu.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

19.pants. Tiesību aktu sistematizācija

(1) Valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību.

(2) Sistematizētie tiesību akti nav saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.”.

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik. nr.47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik.

nr.47)

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik.

nr.47)

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Tiesību aktu sistematizācija

(1) Valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību.

 

(2) Sistematizētie tiesību akti nav saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

 

20.pants. Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” pieejamība

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts nodrošina bezmaksas piekļuvi oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnei valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs pēc pieprasījuma nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātu izdruku izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Juridiskais birojs

 Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

20.pants. Oficiālā izdevuma un sistematizēto normatīvo aktu pieejamība

(1) Oficiālais izdevums ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts aģentūras „Latvijas Vēstnesis” sistematizētie normatīvie akti ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(3) Ikviens var bez maksas iepazīties ar oficiālo izdevumu un sistematizētajiem normatīvajiem aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ikviens var pieprasīt oficiālā izdevuma izdevējam nodrošināt oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra formātā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

20.pants. Oficiālā izdevuma un sistematizēto tiesību aktu pieejamība

(1) Oficiālais izdevums ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts aģentūras „Latvijas Vēstnesis” sistematizētie tiesību akti ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(3) Valsts nodrošina, ka ikviens var bez maksas iepazīties ar oficiālo izdevumu un sistematizētajiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ikviens var pieprasīt oficiālā izdevuma izdevējam nodrošināt oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra formātā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.”

atbalstīts

daļēji

(iekļauts Jur.kom. priekšlik. nr.49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Oficiālā izdevuma un sistematizēto tiesību aktu pieejamība

 

(1) Oficiālais izdevums ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgajā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

(2) Valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” sistematizētie tiesību akti ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

 

(3) Valsts nodrošina, ka ikviens var bez maksas iepazīties ar oficiālo izdevumu un sistematizētajiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

 

(4) Ikviens var pieprasīt, lai oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.

 

 

 

 

21.pants. Oficiālās publikācijas nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

50.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 21.pantu šādā redakcijā:

21. pants. Oficiālajās publikācijas un sistematizēto tiesību aktu atkalizmantošana
(1) Oficiālā publikācija un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētie tiesību akti atkalizmantošanai ir pieejami normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā.  Ministru kabinets nosaka maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai.
(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

(3) Pārpublicējot ārējo normatīvo aktu, nodrošina tā atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī norāda oficiālā izdevuma datumu un laidiena numuru, kurā publicēts šis normatīvais akts un tā grozījumi, ja tādi ir bijuši.

 

atbalstīts

 

18.pants. Oficiālās publikācijas un sistematizēto tiesību aktu atkalizmantošana

 

(1) Oficiālā publikācija un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētie tiesību akti atkalizmantošanai ir pieejami normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai.

 

(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

 

(3) Pārpublicējot ārējo normatīvo aktu, nodrošina tā atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī norāda oficiālā izdevuma datumu un laidiena numuru, kurā publicēts šis normatīvais akts un tā grozījumi, ja tādi ir bijuši.

22.pants. Oficiālās publikācijas informācijas atkalizmantošana

(1) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanas nosacījumus un maksas veidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārējo normatīvo aktu citur drīkst publicēt tikai pēc tā oficiālas publicēšanas, papildus norādot izdevuma nosaukumu, kurā šis akts oficiāli publicēts, publicēšanas datumu un laidiena numuru.

(4) Publisko tiesību subjekts savā tīmekļa vietnē neievieto oficiāli publicēto normatīvo aktu tekstus vai to sistematizētos tekstus, bet veido saites uz normatīvā akta teksta oficiālo publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto tekstu tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

51.

 

 

 

 

 

52.

deputāti: D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis, Latvijas Darba devēju konfederācija

Izslēgt 22.pantu.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 22.pantu šādā redakcijā:

22.pants. Oficiālās publikācijas nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

Oficiālā izdevuma  izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

19.pants. Oficiālo publikāciju nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

 

Oficiālā izdevuma  izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

 

2. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.novembrim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šā likuma 19.panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 “Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

3. Šā likuma 4.panta trešo daļu piemēro tiesību aktiem, kuri izdoti pēc šā likuma spēkā stāšanās.

 

4. Līdz 2013.gada 1.janvārim publiskā reģistra ierakstu oficiāli publicē četru darba dienu laikā, termiņu skaitot no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.

 

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru “Latvijas Vēstnesis”. Līdz valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”.

 

6. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esību, kuras publicētas pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās un ir pieejami elektroniski portālā www.vestnesis.lv, ir informatīvi.

 

7. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiek saglabāta oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu numerācija.

 

 

 

 

 

8. Ja spēkā esošajā ārējā normatīvajā aktā paredzēta informācijas izsludināšana vai publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, oficiālajā izdevumā vai oficiālajā laikrakstā, tad šāda informācija publicējama oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

9. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam elektroniskajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” tiek izdots oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

10. Ministru kabinets izvērtē oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada 1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.

53.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

60.

 

 

 

61.

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punkta pirmajā teikumā skaitļus un vārdus „2012.gada 1.novembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2013.gada 1.janvārim”;

 

 

Juridiskā komisija

aizstāt likumprojekta pārejas noteikumu 2. punktā skaitli un vārdu 19.panta” ar skaitli un vārdu 16.panta”.

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

aizstāt likumprojekta pārejas noteikumu 2. punktā vārdus ceturtajā daļā” ar vārdiem pirmajā daļā”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punta otrajā teikumā vārdu „ceturtajā” ar vārdu „pirmajā”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 3. un 4.punktu;

attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

deputāti: D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā: „Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.janvārim nosaka kārtību, kādā Tieslietu ministrija pārņem valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis”.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitli „2014” ar skaitli „2016”;

 

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā vārdu „portālā” ar vārdiem „tīmekļa vietnē”;

 

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā vārdu „esību” ar vārdiem „esamību”;

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 Papildināt likumprojekta pārejas noteikumu 8. punktu aiz vārdiem „laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”” ar komatu un vārdiem „Valdības Vēstnesī”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Līdz spēkā stājas grozījumi tajos normatīvajos aktos, kas paredz tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu vai publicēšanu laikrakstā „Valdības Vēstnesis”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, oficiālajā izdevumā vai oficiālajā laikrakstā, šāda informācija publicējama oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.”

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta pārejas noteikumu 9. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

„Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” papildus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām publikācijām informatīviem nolūkiem var publicēt arī citu sabiedrībai nozīmīgu informāciju.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 10.punktu šādā redakcijā:

10. Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Republikā oficiālajā izdevumā publicē informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu.”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts priekšlik. nr.63)

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

 

2. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.janvārim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šā likuma 16.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 “Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

3. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru “Latvijas Vēstnesis”. Līdz valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”.

 

4. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esamību, kuras publicētas pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās un ir pieejami elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, ir informatīvi.

 

5. Oficiālajā izdevumā tiek saglabāta oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu numerācija.

 

6. Līdz spēkā stājas grozījumi tajos normatīvajos aktos, kuri paredz tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu vai publicēšanu laikrakstā “Valdības Vēstnesis”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, oficiālajā izdevumā vai oficiālajā laikrakstā, šāda informācija publicējama oficiālajā izdevumā.

 

7. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam izdevumam tiek izdots oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

8. Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Republikā oficiālajā izdevumā publicē informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtu kursu attiecībā pret latu.

 

9. Ministru kabinets izvērtē oficiālā izdevuma  drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada 1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.

 

 

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

 

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

Tab68_24.05.2012.doc - Tab68_24.05.2012.doc

Start time: 22.09.2018 3:19:14 After doc accessing: 22.09.2018 3:19:14 After doc copying: 22.09.2018 3:19:14 End time: 22.09.2018 3:19:14 Doc created: 24.05.2012 16:30:24 Doc last mod: 24.05.2012 16:41:33 Doc manual: