Drukāt    Aizvērt

Rīgā, 2012. gada 15.martā

Nr.9/3-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Oficiālo publikāciju likums’’(Nr.68/Lp11) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā likumprojekts uz 33 lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                       I. Čepāne


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                                      otrais lasījums

Oficiālo publikāciju likums (Nr. 68/Lp11)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (63)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar redaktoru labojumiem)

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt personu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, padarot pieejamu, drošu un ticamu informāciju, kas publicēta oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt personu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, padarot pieejamu, drošu un ticamu informāciju, kas publicēta oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicējamo informāciju, tās tiesisko statusu, kā arī tās izsludināšanas, publicēšanas, spēkā esības un sistematizācijas nosacījumus.

1.

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izteikt 2.pantu jaunā redakcijā:

"Likums nosaka publicējamo informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā, tās tiesisko statusu, kā arī tās izsludināšanas, publicēšanas, spēkā esības nosacījumus.".

neatbalstīts

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicējamo informāciju, tās tiesisko statusu, kā arī šīs informācijas izsludināšanas, publicēšanas, spēkā esības un sistematizācijas nosacījumus.

 

3.pants. Oficiālais elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis", tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss un pieejamība

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums un tajā publicētā informācija ir oficiālā publikācija. Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama. Oficiālā publikācija ir saistoša visā Latvijas teritorijā, ja citā likumā nav noteikts citādi.

(3) Neviens nevar aizbildināties ar oficiālās publikācijas nezināšanu. Oficiālās publikācijas nezināšana neatbrīvo no atbildības.

(4) Ja oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija papildus publicēta citur, par oficiālu publikāciju uzskatāma tikai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija, ja citā likumā nav noteikts citādi.

(5) Oficiālais elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis" ir pieejams brīvi un bez maksas pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Oficiālais elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv ir pieejams brīvi un bez maksas arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 3.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem „noteiktā kārtībā” ar vārdiem „tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv”.

 

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Svītrot 3.panta 3.daļu.

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

3.pants. Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis" ir periodisks Latvijas Republikas oficiālais izdevums un tajā publicētā informācija ir oficiālā publikācija. Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālās publikācijas nezināšanu. Oficiālās publikācijas nezināšana neatbrīvo no atbildības.”

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta 3. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs pēc pieprasījuma nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātu izdruku izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.”

daļēji

atbalstīts

 (iekļauts priekšlik. nr. 4)

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

(iekļauts priekšlik. nr.54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas tiesiskais statuss

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir periodisks Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālās publikācijas nezināšanu. Oficiālās publikācijas nezināšana neatbrīvo no atbildības.

 

4.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicējamās informācijas apjoms

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē ārējos normatīvos aktus un citu informāciju, ja to publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paredz ārējie normatīvie akti, tajā skaitā:

1) likumus;

2) Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta izdotos tiesību aktus un citu šo tiesību subjektu radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu vai izsludināšanu paredz ārējie normatīvie akti, kā arī Valsts prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja radītu vispārējas nozīmes informāciju;

3) Satversmes tiesas spriedumus, Satversmes tiesas lietām pievienotās tiesnešu atsevišķās domas, kā arī ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos – Satversmes tiesas lēmumus, paziņojumus un citu informāciju;

4) starptautiskos līgumus, to tulkojumus latviešu valodā un Ārlietu ministrijas paziņojumus par starptautiskā līguma spēkā esību, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti;

5) Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotos tiesību aktus, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, kā arī Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu;

6) publisko reģistru ierakstus, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti;

7) ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos – publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privāto tiesību subjektu sludinājumus, paziņojumus, tiesību aktus un citu informāciju.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nepublicē informāciju, kura satur valsts noslēpumu, un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu oficiālu publicēšanu, bet konkrētais attiecīga veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, publicē šā tiesību akta vispārpieejamo daļu – dokumenta datumu, reģistrācijas numuru, nosaukumu un citu vispārpieejamo informāciju, bet nepublicētās daļas vietā – norādi par to, ka tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju. Šādos gadījumos informācijas iesniedzējs nosūta publicēšanai attiecīgā tiesību akta izrakstu, kas satur tiesību akta vispārpieejamo daļu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā informācijas iesniedzējs attiecīgo tiesību aktu nosūta publicēšanai pilnībā tad, kad visa tajā ietvertā informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(5) Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā apjomā.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

4.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicējamā informācija

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē ārējos normatīvos aktus un citu informāciju, ja tās publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” nepublicē informāciju, kura satur valsts noslēpumu, un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīga veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, publicēšanai nosūta šā tiesību akta vispārpieejamo daļu. Attiecīgo tiesību aktu publicē pilnībā tad, kad visa tajā ietvertā informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.”;

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

4.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicējamā informācija

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē ārējos normatīvos aktus un citu informāciju, ja tās publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” nepublicē informāciju, kura satur valsts noslēpumu, un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīga veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, publicēšanai nosūta šā tiesību akta vispārpieejamo daļu. Attiecīgo tiesību aktu nosūta publicēšanai pilnībā tad, kad visa tajā ietvertā informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.”;

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izslēgt 4.panta 6.daļu.

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicējamā informācija

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē ārējos normatīvos aktus un citu informāciju, ja tās publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” nepublicē informāciju, kura satur valsts noslēpumu, un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, publicēšanai nosūta šā tiesību akta vispārpieejamo daļu. Attiecīgo tiesību aktu nosūta publicēšanai pilnībā tad, kad visa tajā ietvertā informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

5.pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

(1) Likumus, Valsts prezidenta izdotos tiesību aktus un citu Valsts prezidenta radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu vai izsludināšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz Valsts prezidenta Kanceleja. Likumus, kurus Valsts prezidenta vietā izsludina Saeimas priekšsēdētājs, publicēšanai iesniedz Saeimas Kanceleja.

(2) Ministru kabineta, Ministru prezidenta izdotos tiesību aktus un citu šo tiesību subjektu radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu vai izsludināšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz Valsts kanceleja.

(3) Pašvaldības saistošos noteikumus un citu pašvaldības radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu vai izsludināšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz attiecīgās pašvaldības domes pilnvarota persona.

(4) Saeimas izdotos tiesību aktus un citu Saeimas un Saeimas priekšsēdētāja radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu vai izsludināšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz Saeimas Kanceleja.

(5) Satversmes tiesas spriedumus un citu Satversmes tiesas radītu informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz Satversmes tiesas kanceleja.

(6) Starptautisko organizāciju ietvaros pieņemtos starptautiskos līgumus, kas apstiprināti Ministru kabinetā un kuru oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, kā arī to tulkojumus latviešu valodā publicēšanai iesniedz Valsts kanceleja. Citus Ministru kabinetā apstiprinātos starptautiskos līgumus, to tulkojumus latviešu valodā un paziņojumus par starptautiskā līguma spēkā esību, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz Ārlietu ministrija.

(7) Publiskā reģistra ierakstus, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz attiecīgā reģistra turētājs.

(8) Publisko tiesību subjekta, tā amatpersonas un privāto tiesību subjekta sludinājumus, paziņojumus, tiesību aktus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti, publicēšanai iesniedz attiecīgais publisko tiesību subjekts, tā amatpersona vai privāto tiesību subjekts, kuru vārdā sludinājums, paziņojums, tiesību akts vai cita informācija sniegta, ja šis likums nenosaka citādi.

(9) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(10) Publisko tiesību subjekts vai tā amatpersona informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā vai elektronisko dokumentu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(11) Privāto tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz šā panta desmitajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 5.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

5. pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā vai elektronisko dokumentu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(3) Privāto tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.”

 

 Valsts prezidents A.Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 5.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izslēgt 5.panta 7.daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Svītrot no 5.panta 10.daļas otro teikumu "Ja publicējamā dokumenta orģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību orģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.".

atbalstīts

 

 

 

 

daļēji

atbalstīts

 (iekļauts priekšlik. nr.40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.9)

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Informācijas publicēšana oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

(1) Oficiālo elektronisko izdevumu "Latvijas Vēstnesis" publicē tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv kā periodisko izdevumu. Parasti oficiālo elektronisko izdevumu "Latvijas Vēstnesis" publicē katru darba dienu attiecīgās dienas pulksten 0.00.

(2) Informācija ir uzskatāma par publicētu oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kad tā ir publicēta tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, norādot oficiālās publikācijas numuru, laidiena numuru un publicēšanas datumu.

 

(3) Iesniegtos dokumentus oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs reģistrē, apstrādā un publicē atbilstoši šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošinot publicēto datu atbilstību iesniegtajai informācijai.

(4) Oficiālo publikāciju nodrošina ar oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevēja apliecinājumu par šajā likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās oficiālās publikācijas sagatavošanas procedūras ievērošanu.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā informāciju iesniedz publicēšanai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī nosaka oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" strukturālās, funkcionālās un tehnoloģiskās prasības.

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 6.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 6. pantu šādā redakcijā:

„6. pants. Informācijas publicēšana oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

(1) Oficiālo elektronisko izdevumu „Latvijas Vēstnesis” publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publikācijas brīža.”

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izteikt 6.panta 3.daļu šādā redakcijā:

„Iesniegtos dokumentus oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis" izdevējs reģistrē, un publicē atbilstoši šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošinot publicēto datu atbilstību iesniegtajai informācijai.," (vārdu „apstrādā" aizstāj ar "sagatavo").

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izslēgt 6.panta 4.daļu.

atbalstīts

 

 

 

 

daļēji

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.14)

 

7.pants. Informācijas publicēšanas termiņi

(1) Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šādos termiņos:

1) publiska reģistra ierakstu un Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu – vienas darba dienas laikā;

2) tiesību aktu – divu darba dienu laikā;

3) ar ārējo normatīvo aktu apstiprinātu starptautisku līgumu, tā tulkojumu latviešu valodā un Ārlietu ministrijas paziņojumu par starptautiskā līguma spēkā esību – piecu darba dienu laikā;

4) pārējo informāciju – piecu darba dienu laikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto publicēšanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 7.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 Valsts prezidents A.Bērziņš

Papildināt 7.panta pirmo daļu ar jaunu 1.punktu šādā redakcijā:

„1) likumu – noteiktajā izsludināšanas dienā;”

attiecīgi precizējot turpmāko punktu numerāciju.

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izteikt 7.panta l.daļas l.apakšpunktu jaunā redakcijā:

„Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu - vienas darba dienas laikā;"

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

Izteikt 7.panta l.daļas 2.apakšpunktu jaunā redakcijā: „tiesību aktu - vienas darba dienas laikā;".

 

Valsts prezidents A.Bērziņš

Izslēgt 7.panta pirmās daļas 3.punktu.

atbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.48)

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.18)

 

8.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto tiesību aktu spēkā stāšanās

(1) Tiesību akts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja citā ārējā normatīvajā aktā vai pašā tiesību aktā nav noteikts citādi.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumi neattiecas uz šā likuma 4.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

23.

 

 

 

 

 

24.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 8.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju;

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Svītrot no likumprojekta 8. panta pirmās daļas vārdu „citā”.

atbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.23)

 

9.pants. Oficiālās publikācijas precizējumi

(1) Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs pirms informācijas publicēšanas var mainīt publicējamās informācijas formātu vai noformējumu, nesaskaņojot to ar informācijas iesniedzēju, ja šādas izmaiņas nepieciešamas oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tehniskai sagatavošanai un nemaina attiecīgās informācijas saturu.

(2) Ja informācijas iesniedzējs pirms informācijas publicēšanas atklāj, ka publicēšanai iesniegtajā informācijā ir nepieciešami labojumi, viņš var atlikt publicēšanu, nosūtot par to paziņojumu oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējam un iesniedzot publicēšanai precizētu informāciju.

(3) Pirms informācijas publicēšanas oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējam ir tiesības vērst informācijas iesniedzēja uzmanību uz kļūdām publicēšanai iesniegtajā informācijā un ar informācijas iesniedzēja piekrišanu nepublicēt attiecīgo informāciju. Šādos gadījumos informācijas iesniedzējs izlabo kļūdas un atkārtoti iesniedz publicēšanai nepieciešamo informāciju.

(4) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto informāciju labot un dzēst ir aizliegts. Oficiālajā publikācijā var veikt precizējumus šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par veikto precizējumu. Paziņojumā par precizējumu norāda dokumentu, kurā veiktas izmaiņas, pašas izmaiņas, kā arī precizēto oficiālās publikācijas informāciju. Paziņojumu par veikto precizējumu publicē vienas darba dienas laikā pēc tā saņemšanas dienas.

(6) Precizējumus oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs veic:

1) pēc paša iniciatīvas, saskaņojot ar informācijas iesniedzēju, vai pēc informācijas iesniedzēja pieprasījuma, ja konstatē, ka publicētā informācija neatbilst tai, kas iesniegta publicēšanai;

2) pēc informācijas iesniedzēja pieprasījuma, ja publicētā informācija atbilst tai, kas iesniegta publicēšanai.

(7) Šā panta sestās daļas 2.punktā paredzētajā kārtībā oficiālajā publikācijā precizējumus var veikt, ja izmaiņas pēc būtības nemaina attiecīgās informācijas saturu, neskar tiesību subjektu tiesiskās intereses un no oficiālās publikācijas dienas nav pagājušas 30 dienas.

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 9.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju;

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 9.panta l.daļu jaunā redakcijā:

„Oficiālā elektroniskā izdevuma izdevējs pirms informācijas publicēšanas nedrīkst mainīt publicējamās informācijas formātu vai noformējumu, nesaskaņojot to ar informācijas iesniedzēju.";

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 9.panta 4.daļu jaunā redakcijā:

„Oficiālajā elektroniskajā izdevumā publicēto informāciju labot un dzēst ir aizliegts. Oficiālajā publikācijā precizējumus var veikt tikai publicētās informācijas iesniedzējs.";

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 9.panta 6.daļu jaunā redakcijā:

„Precizējumus oficiālā elektroniskā izdevuma izdevējs veic tikai pēc informācijas iesniedzēja rakstiska (elektroniska) pieprasījuma, ja konstatē, ka publicētā informācija neatbilst tai, kas iesniegta publicēšanai.";

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izslēgt 9.panta 7.daļu.

atbalstīts

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.25)

 

10.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina, to publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Pieņemto likumu Saeimas Prezidijs nosūta Valsts prezidentam izsludināšanai.

(3) Ja Latvijas Republikas Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

(4) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludināts likums nekavējoties iesniedzams publicēšanai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts. Šāda veida izsludināšanu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina nekavējoties pēc izsludinātāja pieprasījuma un bez maksas.

(5) Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja pašā likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā izsludināšanas, ja pašā likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

30.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

10.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

(3) Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja pašā likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā izsludināšanas.”;

atbalstīts

5.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs, to īpaši norāda.

(3) Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja pašā likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā izsludināšanas.

11.pants. Saeimas pieņemta lēmuma izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu izsludina, to publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Saeimas vispārējas nozīmes lēmumu izsludina Saeimas priekšsēdētājs.

(3) Ārkārtējos gadījumos Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt Saeimas vispārējas nozīmes lēmumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludināts Saeimas vispārējas nozīmes lēmums nekavējoties iesniedzams publicēšanai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot, kādā veidā un kad vispārējas nozīmes lēmums izsludināts. Šāda veida izsludināšanu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina nekavējoties pēc izsludinātāja pieprasījuma un bez maksas.

(4) Saeimas lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

31.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

11.pants Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.”;

atbalstīts

6.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

12.pants. Valsts prezidenta rīkojuma vai pavēles izsludināšana un spēkā stāšanās

(1) Valsts prezidenta rīkojumu vai pavēli izsludina, to publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents ir tiesīgs izsludināt rīkojumu vai pavēli, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludināts Valsts prezidenta rīkojums vai pavēle nekavējoties iesniedzama publicēšanai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot, kādā veidā un kad rīkojums vai pavēle izsludināta. Šāda veida izsludināšanu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina nekavējoties pēc izsludinātāja pieprasījuma un bez maksas.

(3) Valsts prezidenta rīkojums vai pavēle stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

32.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

„Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, jā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējās nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

atbalstīts

7.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

13.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemta tiesību akta izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukciju vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ārkārtējos gadījumos Ministru prezidents ir tiesīgs izsludināt Ministru kabineta noteikumus, rīkojumu, instrukciju vai ieteikumus, nolasot tos sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludināti Ministru kabineta noteikumi, rīkojums, instrukcija vai ieteikumi nekavējoties iesniedzami publicēšanai oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot, kādā veidā un kad tiesību akts izsludināts. Šāda veida izsludināšanu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina nekavējoties pēc izsludinātāja pieprasījuma un bez maksas.

(3) Ministru kabineta sēdes protokols, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojums publicējams oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, kurā ir īpaši norādīts, ka tas nav publicējams.

(4) Ministru kabineta noteikumi, instrukcija vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

(5) Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijai, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcija vai ieteikumi stājas spēkā to parakstīšanas dienā, ja Ministru kabinets pašā tiesību aktā nav noteicis vēlāku spēkā stāšanās termiņu.

(6) Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Šajā panta daļā ietvertais regulējums neattiecas uz Ministru kabineta un Ministru prezidenta izdotajiem administratīvajiem aktiem, kuru spēkā stāšanās kārtību nosaka administratīvo procesu regulējošie normatīvie akti.

(7) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

33.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 13.pantu šādā redakcijā:

13.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību akta izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukciju vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcija vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijai, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcija vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, kurā ir īpaši norādīts, ka tas nav publicējams.”

atbalstīts

8.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

 

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš.

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši norādīts, ka tā nav publicējama.

 

34.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 14.pantu šādā redakcijā:

14.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju;

atbalstīts

9.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.

14.pants. Normatīvā akta vai tā daļas spēka zaudēšana un atpakaļejošs spēks

(1) Normatīvais akts vai tā daļa zaudē spēku:

1) ja iestājies normatīvajā aktā noteiktais termiņš vai tiesiskais nosacījums, ar kuru ierobežots normatīvā akta vai tā daļas spēks laikā;

2) ja normatīvais akts vai tā daļa atzīta par spēku zaudējušu ar tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvo aktu;

3) ja normatīvā akta vai tā daļas vietā stājas spēkā cits tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus;

4) ja spēkā stājas Satversmes tiesas spriedums, ar kuru attiecīgais normatīvais akts vai tā daļa atzīti par neatbilstošiem augstāka juridiska spēka tiesību normai.

(2) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

 

 

(3) Normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats nav zaudējis spēku, ja attiecīgā deleģējošā tiesību norma ar grozījumiem izteikta jaunā redakcijā vai tajā veiktas citas izmaiņas, neietverot atrunu par konkrētā normatīvā akta, kas izdots uz attiecīgās deleģējošās normas pamata, atzīšanu par spēku zaudējušu.

(4) Normatīvais akts, kurš apstiprina starptautisko līgumu, zaudē spēku Ārlietu ministrijas paziņojumā par starptautiskā līguma spēka zaudēšanu norādītajā datumā.

(5) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus. Normatīvajam aktam vai tā daļai var paredzēt atpakaļejošu spēku, ja tie privātpersonai ir labvēlīgāki par tiesisko regulējumu, kas bija spēkā pirms attiecīgo normu spēkā stāšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta trešo daļu;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju;

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta ceturto daļu;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta piektās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Normatīvā akta vai tā daļas spēka zaudēšana un atpakaļejošs spēks

 

(1) Normatīvais akts vai tā daļa zaudē spēku, ja:

1) iestājies normatīvajā aktā noteiktais termiņš vai tiesiskais nosacījums, ar kuru ierobežots normatīvā akta vai tā daļas spēks laikā;

2) normatīvais akts vai tā daļa atzīta par spēku zaudējušu ar tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvo aktu;

3) normatīvā akta vai tā daļas vietā stājas spēkā cits tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus;

4) spēkā stājas Satversmes tiesas spriedums, ar kuru attiecīgais normatīvais akts vai tā daļa atzīta par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.

(2) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

(3) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

 

38.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 15.pantu šādā redakcijā:

15.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(2) Ārējie normatīvie akti, ko savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(3) Starptautisko tiesību normas un Eiropas Savienības tiesību normas piemēro atbilstoši to vietai ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā.

(4) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiskā spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiskā spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību normu;

3) vienāda juridiskā spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

4) vienāda juridiskā spēka tiesību normu, piemēro jaunāko tiesību normu. Noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums;

5) vienāda juridiskā spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.

(5) Izlemjot, kurai no vienāda juridiskā spēka tiesību normām dodama priekšroka, ņem vērā arī to objektīvais nozīmīgums kopējā kontekstā, ko veido šīs tiesību normas, un priekšroka dodama tai tiesību normai, kura regulē demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai būtiski svarīgu jautājumu.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju;

atbalstīts

11.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana

 

(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(3) Starptautisko tiesību normas un Eiropas Savienības tiesību normas piemēro atbilstoši to vietai ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā.

(4) Ja konstatē pretrunu starp:

1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks;

2) starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiska spēka Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību normu;

3) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;

4) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu. Noteicošais ir tiesību normas pieņemšanas datums;

5) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.

(5) Izlemjot, kurai no vienāda juridiska spēka tiesību normām dodama priekšroka, ņem vērā arī to objektīvo nozīmīgumu kopējā kontekstā, ko veido šīs tiesību normas, un priekšroka dodama tai tiesību normai, kura regulē demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai būtiski svarīgu jautājumu.

15.pants. Oficiālās publikācijas nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

39.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15.pantu attiecīgi kā likumprojekta 23.pantu.

daļēji

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.54)

 

 

40.

Juridiskā komisija

 Papildināt likumprojektu ar jaunu 15.pantu šādā redakcijā:

15. pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privāto tiesību subjektu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.”

atbalstīts

12. pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privāto tiesību subjektu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.

 

41.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 16. pantu. 

 16. pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam  atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(3) Privāto tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.”

atbalstīts

13. pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai

 

(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam  atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

(3) Privāto tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

 

16.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētās informācijas sistematizācija un pieejamība

(1) Oficiāli publicētus tiesību aktus sistematizē ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodrošina sistematizēto tiesību aktu teksta pieejamību tīmekļa vietnē www.likumi.lv ar tiesību akta oficiālās publicēšanas brīdi, bet, ja nepieciešams sistematizēt apjomīgu informāciju, – piecu darba dienu laikā no tiesību akta oficiālās publikācijas dienas.

(2) Tīmekļa vietnē www.likumi.lv pieejamā informācija ir publiski ticama, bet nav uzskatāma par oficiālo publikāciju un nav juridiski saistoša. Ja konstatē pretrunu starp tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošo informāciju un oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

(3) Ikviens var brīvi un bez maksas iepazīties ar sistematizētiem tiesību aktiem tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošā informācija ir pieejama ikvienam brīvi un bez maksas arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldības nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ministru kabinets nosaka oficiālo publikāciju informācijas sistematizācijas prasības un kārtību.

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

44.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 16. pantu šādā redakcijā:

16.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētās informācijas sistematizācija

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus sistematizē tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(2) Tīmekļa vietnē www.likumi.lv pieejamā informācija ir publiski ticama, bet nav uzskatāma par oficiālo publikāciju un nav juridiski saistoša. Ja konstatē pretrunu starp tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošo informāciju un oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

(3) Ikviens var brīvi un bez maksas iepazīties ar sistematizētiem tiesību aktiem tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošā informācija ir pieejama ikvienam brīvi un bez maksas arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldības nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ministru kabinets nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētu tiesību aktu sistematizācijas prasības un kārtību.”

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 16.pantu attiecīgi kā likumprojekta 22.pantu.

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izslēgt 16.pantu.

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts priekšlik. nr.54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts daļēji

(iekļauts priekšlik. nr.54)

neatbalstīts

 

 

45.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 17.pantu  šādā redakcijā:

„17. pants. Informācijas publicēšana oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

(1) Oficiālo elektronisko izdevumu „Latvijas Vēstnesis” publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publikācijas brīža.”

atbalstīts

14. pants. Informācijas publicēšana oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

(1) Oficiālo elektronisko izdevumu “Latvijas Vēstnesis” publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 

(2) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža.

17.pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja šajā likumā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.

(3) No maksas par oficiālo publikāciju ir atbrīvoti šā likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās informācijas iesniedzēji.

(4) Valsts budžeta finansētu tiešās pārvaldes iestāžu izdotus tiesību aktus un oficiālo informāciju, ja to publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paredz ārējie normatīvie akti, minētajā izdevumā publicē bez maksas.

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 17.pantu jaunā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.".

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 17.pantu attiecīgi kā likumprojekta 21.pantu.

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.54)

 

 

48.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jauno 18.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

18.pants. Informācijas publicēšanas termiņi

(1) Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē šādos termiņos:

1) likumu – noteiktajā izsludināšanas dienā;

2) citus ārējus normatīvos aktus – divu darba dienu laikā;

3) publiska reģistra ierakstu un Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu – vienas darba dienas laikā;

4) pārējo informāciju – piecu darba dienu laikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto publicēšanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.”;

 

atbalstīts

15.pants. Informācijas publicēšanas termiņi

(1) Informāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē šādos termiņos:

1) likumu — noteiktajā izsludināšanas dienā;

2) citus ārējus normatīvos aktus — divu darba dienu laikā;

3) publiska reģistra ierakstu un Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu attiecībā pret latu — vienas darba dienas laikā;

4) pārējo informāciju — piecu darba dienu laikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto publicēšanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.

18.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas procesu.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevēja ir valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis".

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 18.pantu jaunā redakcijā:

"18.pants. Par oficiālo punlikāciju atbildīgo institūciju

Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas, tās informācijas izsludināšanas un spēkā esības nodrošināšanas jomā."

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 18.pantu attiecīgi kā likumprojekta 20.pantu;

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji

atbalstīts

 (iekļauts priekšlik. nr.54)

 

19.pants. Oficiālo publikāciju informācijas sistēma

(1) Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanu.

(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja ir valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis".

(3) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts.

(4) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām vai citiem ieņēmumiem.

51.

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

53.

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 19.panta l.daļu jaunā redakcijā:

"Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tās informācijas izsludināšanu.";

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 19.panta 2.daļu jaunā redakcijā:

„Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine, izdevēja un turētāja ir Tieslietu ministrija.";

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izslegt 19.panta4.daļu.

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

neatbalstīts

16.pants. Oficiālo publikāciju informācijas sistēma

(1) Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu.

(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja — valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts.

(4) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām un citiem ieņēmumiem.

 

 

54.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 20., 21., 22., 23. un 24.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

 

20.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām personu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizācijas procesu.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevēja ir valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”.

 

21.pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.

(2) Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kas iesniedz publicēšanai šā likuma 5., 6., 7., 8.pantā un 12.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētas valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paredz ārējie normatīvie akti.

 

22.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācija un pieejamība

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus sistematizē tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(2) Tīmekļa vietnē www.likumi.lv pieejamā informācija nav uzskatāma par oficiālo publikāciju un nav juridiski saistoša. Ja konstatē pretrunu starp tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošo informāciju un oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

(3) Ikviens var brīvi un bez maksas iepazīties ar sistematizētiem tiesību aktiem tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošā informācija ir pieejama ikvienam brīvi un bez maksas arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldības nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ministru kabinets nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētu tiesību aktu sistematizācijas prasības un kārtību.

 

23.pants. Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” pieejamība

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” ir pieejams brīvi un bez maksas pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts nodrošina bez maksas piekļuvi oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnei valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs pēc pieprasījuma nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātu izdruku izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.

 

24.pants. Oficiālās publikācijas nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

atbalstīts

 

17.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence

(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā.

(2) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas nodrošināšanas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām personu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevēja ir valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”.

 

18. pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas

(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.

(2) Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai šā likuma 5., 6., 7., 8.pantā un 12.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paredz ārējie normatīvie akti.

 

19.pants. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācija un pieejamība

 

(1) Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētos tiesību aktus sistematizē tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

(2) Tīmekļa vietnē www.likumi.lv pieejamā informācija nav uzskatāma par oficiālu publikāciju un nav juridiski saistoša. Ja tiek konstatēta pretruna starp tīmekļa vietnē www.likumi.lv iekļauto informāciju un oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

(3) Ikviens var brīvi un bez maksas iepazīties ar tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētajiem tiesību aktiem. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv iekļautā informācija ir ikvienam brīvi un bez maksas pieejama arī valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(4) Ministru kabinets nosaka oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēto tiesību aktu sistematizācijas prasības un kārtību.

20.pants. Oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” pieejamība

(1) Oficiālais elektroniskais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

(2) Valsts nodrošina bezmaksas piekļuvi oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnei valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.

(3) Oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs pēc pieprasījuma nodrošina oficiālās publikācijas apliecinātu izdruku izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.

 

21.pants. Oficiālās publikācijas nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma pastāvīga saglabāšana

Oficiālā elektroniskā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs oficiālās publikācijas nodod:

1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz nākamā gada 31.decembrim;

2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.

 

 

20.pants. Oficiālās publikācijas informācijas atkalizmantošana

(1) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanas nosacījumus un maksas veidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārējo normatīvo aktu var publicēt citur tikai pēc tā oficiālas publicēšanas, papildus norādot izdevuma nosaukumu, kurā tas oficiāli publicēts, publicēšanas datumu un laidiena numuru.

(4) Publisko tiesību subjekts savā mājaslapā neievieto oficiāli publicēto tiesību aktu tekstus vai tiesību aktu sistematizētos tekstus, bet veido saites uz tiesību akta teksta oficiālo publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā tiesību akta sistematizēto tekstu tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Šajā pantā noteiktais neattiecas uz Satversmes tiesas nolēmumiem, kuri tiek ievietoti Satversmes tiesas mājaslapā pirms to oficiālas publicēšanas.

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izteikt 20.pantu jaunā redakcijā:

"20.pants Oficiālās publikācijas informācijas atkalizmantošana

Oficiālās   publikācijas    rezultātā   radītās    informācijas  atkalizmantošanas nosacījumus un maksas veidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.".

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 20.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Publisko tiesību subjekts savā mājaslapā internetā neievieto oficiāli publicēto normatīvo aktu tekstus vai to sistematizētos tekstus, bet veido saites uz normatīvā akta teksta oficiālo publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto tekstu tīmekļa vietnē www.likumi.lv.”;

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

22.pants. Oficiālās publikācijas informācijas atkalizmantošana

(1) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs.

(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas atkalizmantošanas nosacījumus un maksas veidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārējo normatīvo aktu citur drīkst publicēt tikai pēc tā oficiālas publicēšanas, papildus norādot izdevuma nosaukumu, kurā šis akts oficiāli publicēts, publicēšanas datumu un laidiena numuru.

(4) Publisko tiesību subjekts savā tīmekļa vietnē neievieto oficiāli publicēto normatīvo aktu tekstus vai to sistematizētos tekstus, bet veido saites uz normatīvā akta teksta oficiālo publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto tekstu tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

2. Ministru kabinets līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izdod šā likuma 6.panta piektajā daļā, 16.panta ceturtajā daļā, 17.panta otrajā daļā un 20.panta otrajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

3. Šā likuma 4.panta trešo un ceturto daļu piemēro tiesību aktiem, kas izdoti pēc šā likuma spēkā stāšanās.

4. Līdz 2012.gada 1.janvārim publiska reģistra ierakstu saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu oficiāli publicē divu darba dienu laikā, termiņu skaitot saskaņā ar šā likuma 7.panta otrajā daļā noteikto.

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis". Līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis".

6. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esību, kas publicētas pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās un ir pieejami elektroniski portālā www.vestnesis.lv, ir informatīvi.

7. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiek saglabāta oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" laidienu numerācija.

8. Ja spēkā esošajā ārējā normatīvajā aktā paredzēta informācijas izsludināšana vai publicēšana laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", oficiālajā izdevumā vai oficiālajā laikrakstā, tad šāda informācija publicējama oficiālajā elektroniskajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

57.

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

62.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Svītrot likumprojekta pārejas noteikumu 2. punktu.

 

 

Juridiskā komisija

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.novembrim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šā likuma 19.panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 „Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”;

 

Juridiskā komisija

izslēgt 3.punktā vārdus „un ceturto”;

 

 

Juridiskā komisija

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„Līdz 2013.gada 1.janvārim publiska reģistra ierakstu oficiāli publicē četru darba dienu laikā, termiņu skaitot no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.”;

 

 

 

Deputāti: Dz.Ābiķis, I.Ribakovs

izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu

 

Juridiskā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

„9. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam elektroniskajam izdevumam „Latvijas Vēstnesis” tiek izdots oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

10. Ministru kabinets izvērtē oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada 1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.”;

 

 

daļēji

atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.58)

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

atbalstīts

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.novembrim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šā likuma 19.panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 “Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. Šā likuma 4.panta trešo daļu piemēro tiesību aktiem, kuri izdoti pēc šā likuma spēkā stāšanās.

4. Līdz 2013.gada 1.janvārim publiskā reģistra ierakstu oficiāli publicē četru darba dienu laikā, termiņu skaitot no nākamās dienas pēc publicēšanai iesniegtās informācijas saņemšanas.

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru “Latvijas Vēstnesis”. Līdz valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”.

6. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esību, kuras publicētas pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās un ir pieejami elektroniski portālā www.vestnesis.lv, ir informatīvi.

7. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiek saglabāta oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu numerācija.

8. Ja spēkā esošajā ārējā normatīvajā aktā paredzēta informācijas izsludināšana vai publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, oficiālajā izdevumā vai oficiālajā laikrakstā, tad šāda informācija publicējama oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

9. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam elektroniskajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” tiek izdots oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā elektroniskajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

10. Ministru kabinets izvērtē oficiālā elektroniskā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada 1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.

 

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

63.

Juridiskā komisija

Izteikt likuma spēkā stāšanās norādi šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.”

atbalstīts

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

 

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

Lp68_2_15.032012.doc - Lp68_2_15.032012.doc

Start time: 22.09.2018 3:18:25 After doc accessing: 22.09.2018 3:18:25 After doc copying: 22.09.2018 3:18:25 End time: 22.09.2018 3:18:25 Doc created: 15.03.2012 15:37:31 Doc last mod: 15.03.2012 15:59:56 Doc manual: