Drukāt    Aizvērt
2006

 

 

 

 

 

 

 

2013.gada 17.janvāris

Nr._____________

 

11. Saeimas Prezidijam

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā:

1.      likumprojekts uz 2 lapām;

2.      anotācija uz 2 lapām.

 

 

 

 

11. Saeimas deputāti:

 

 

1.      _______________________

 

2.      ________________________

 

3.      _________________________

 

4.      _________________________

 

5.      _________________________


Projekts

 

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

 

1.      Izteikt 35. pantu šādā redakcijā:

“35. Valsts Prezidentu uz četriem gadiem ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Valsts Prezidenta ievēlēšanas kārtību nosaka īpašs likums.”

 

2.      Izslēgt 36. pantu.

 

3.      Izteikt 50. pantu šādā redakcijā:

“50. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm izsakās pret Saeimas atlaišanu, tad Valsts Prezidents uzskatāms par atlaistu un tiek rīkotas jaunas Valsts Prezidenta vēlēšanas. Līdz Valsts Prezidenta ievēlēšanai viņa vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs”.

 

4.      Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. Uz ne mazāk kā puses visu Saeimas locekļu priekšlikumu, Saeima slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu balsu vairākumu, var ierosināt Valsts Prezidenta atlaišanu. Valsts Prezidenta atlaišanas kārtību nosaka īpašs likums”.

 

 

5.      Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:

“52. Ja Valsts Prezidents atsakās no amata, nomirst, tiek atlaists pirms viņa amata laiks izbeidzies, Valsts Prezidenta vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs, kamēr tiek ievēlēts jauns Valsts Prezidents. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts Prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu”.

 

Pārejas noteikums

 

Likums stājas spēkā ar nākamā Valsts Prezidenta vēlēšanu rīkošanu.


Anotācija likumprojektam

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

 

1)                 Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1922.gada pieņemtā Latvijas Republikas Satversme ar triju balsu pārsvaru nostiprināja Satversmes 35.pantā ietverto Valsts Prezidenta ievēlēšanas principu – Valsts Prezidentu ievēlē Saeima. Latvijā Valsts Prezidenta institūcija radās kā partiju kompromisa rezultāts ar mērķi saglabāt politisko līdzsvaru. Tādēļ Satversme paredz Valsts Prezidenta institūciju ar ierobežotām tiesībām. Šobrīd bez Latvijas Eiropas demokrātijās pie minētā netiešās ievēlēšanas principa pieturās Vācija, Ungārija, Igaunija, Grieķija, Malta, Albānija, Turcija, Itālija un Šveice.

Tomēr, ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības attīstību, valsts varas dalīšanas nostiprināšanas vajadzības un nepieciešamību dot vēlētājiem skaidri izprotamas izvēles iespējas starp dažādiem politiskiem piedāvājumiem, par manāmu konstitucionālās attīstības tendenci divdesmitajā gadsimtā kļuva pakāpeniska Valsts Prezidenta tiešās ievēlēšanas principa, saskaņā ar kuru Valsts Prezidentu ievēlē tieši tauta, ieviešana. Šī tendence ir vērojama, sākot ar Austrijas 1929.gada konstitucionālo reformu līdz Lietuvas 1992.gada Konstitūcijai, Somijas 1999.gada Konstitūcijai un 2012.gada Čehijas konstitūcijai.

Latvijā pastāvošā politisko partiju sadrumstalotība un līdz ar to nespēja vienoties par valsts attīstības pamatjautājumiem ir viens no iemesliem ārkārtīgi zemajam iedzīvotāju uzticības līmenim valsts varai, tajā skaitā Saeimai. Nosacījums, ka Valsts prezidentu ievēlē tauta, veicinātu skaidrāka politiskā piedāvājuma formulējumu un Valsts prezidents varētu kļūt par patiesu nācijas vienotības simbolu. Valsts Prezidenta kandidātam vajadzētu uzstāties tautas priekšā, kas ļautu izvirzīties intelektuāli stiprām personībām un pasargātu Valsts prezidenta vēlēšanas no neizteiksmīgām kompromisa figūrām.

Kā noteikts Satversmes 41.pantā, viena no Valsts Prezidenta funkcijām ir valsts pārstāvība starptautiskajā līmenī. Mūsdienās tādi nacionālas valsts iedzīvotājiem svarīgi jautājumi kā miers, finanšu stabilitāte, ekoloģija, drošība, enerģētiskā stabilitāte var tikt atrisinātas tikai starptautiskajā līmenī. Tāpēc valsts pārstāvība starptautiskajā līmenī iegūst lielāku nozīmi un līdz ar to prasa augstāku atbildības līmeni.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas faktiskā Valsts Prezidenta institūcijas funkcionēšana būtiski pārsniedz formālo Satversmes tvērumu. Tādēļ nepieciešams noteikt augstāku Valsts Prezidenta leģitimitātes pakāpi, nostiprinot Satversmē tiešās ievēlēšanas principu – Valsts Prezidentu ievēlē tauta.

Izdarot šādus grozījumus, būtiski tuvinātos Valsts Prezidenta institūcijas formālā un materiālā izpratne. Visas tautas vēlētā Valsts Prezidenta institūcijas ieviešana palielinātu tās politisko lomu un pastiprinātu reālās pilnvaras. Turklāt, visas tautas ievēlēts Valsts Prezidents kā valsts galva personificētu valsts vienotību, garantētu tās integritāti, nedalāmību un kontinuitāti.

 

2) Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3) Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar. Izstrādājot Valsts Prezidenta ievēlēšanas kārtības likumu, varētu prognozēt ietekmi uz valsts budžetu, taču šīs ietekmes apmērs atkarīgs no , vai tiks ieviesta elektroniskās balsošanas sistēma.

 

4) Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Papildus nepieciešams izstrādāt  Valsts Prezidenta ievēlēšanas likumu un Valsts Prezidenta atlaišanas kārtības likumu.

 

5) Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6) Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas nav notikušas.

 

7) tiks nodrošināta likuma izpilde?

Papildus institūcijas netiks radītas.

Izvērst Oriģinālais dokumenta saturs
Savērst Oriģinālais dokumenta saturs

likumprojekts_groz. Satversme-v.prez..doc.doc - likumprojekts_groz. Satversme-v.prez..doc.doc

Start time: 16.08.2018 15:00:14 After doc accessing: 16.08.2018 15:00:14 After doc copying: 16.08.2018 15:00:14 End time: 16.08.2018 15:00:14 Doc created: 17.01.2013 16:05:12 Doc last mod: 17.01.2013 16:13:24 Doc manual: